"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

Engelskt namn: Sociology C (Social Psychology alternative)

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 till 2019-11-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO020

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-14

Innehåll

Kursen ger de studerande en fördjupad förtrogenhet med modern socialpsykologisk teori och metod samt tillämpat socialpsykologiskt forskningsarbete och skriftlig vetenskaplig framställning.

Moment 1: Socialpsykologisk analys, 7.5 hp
Momentet ger de studerande fördjupad kunskap om klassiska och nutida samhällsperspektiv i så väl psykologisk som sociologisk socialpsykologisk teori.

Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp
Detta moment ger fördjupade kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod, med fokus på analys och presentation av resultat. På den kvalitativa delen övar studenterna på att utföra analys i enlighet med anvisade kvalitativa traditioner samt att presentera resultat och slutsatser. På den kvantitativa delen övar studenterna på att göra multivariata analyser där tolkning av resultat står i centrum.

Moment 3: Uppsats, 15 hp
Den studerande genomför ett sociologiskt/socialpsykologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett oppositionsseminarium. Vid detta tillfälle skall studenten även konstruktivt kommentera annan uppsats.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Socialpsykologisk analys, 7.5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha:
- en fördjupad kännedom om såväl klassisk som nutida socialpsykologisk teori.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga ha:
- en god förmåga att både muntligt och skriftligt granska, problematisera och tillämpa såväl klassisk som nutida socialpsykologisk teori.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt ha:
- en fördjupad kännedom om och förmåga att självständigt redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till såväl klassisk som nutida psykologisk och sociologisk socialpsykologisk teori.

Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- visa fördjupad kunskap om tolkning av avancerade multivariata linjära regressionsanalyser
- visa kunskap kring tolkning av faktoranalyser
- visa förståelse för hur interaktionseffekter och index tolkas och används i multivariata linjära regressionsanalyser
- visa förståelse för innebörden av olika diagnostester om datas lämplighet för linjär regressionsanalys.
- visa fördjupad kunskap om kvalitativ analys och tolkning av data
- visa kunskap om syftet med, och logiken bakom, kvalitativ kodning
- visa förståelse för hur trovärdigheten i kvalitativa studier kan granskas och bedömas

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
- självständigt formulera sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta forskningsproblem, som lämpar sig för empiriska studier
- självständigt utforma en undersökningsdesign i relation till kvantitativa och kvalitativa forskningsproblem
- självständigt genomföra och presentera kvalitativ kodning, analys och tolkning av data
- självständigt tolka resultat utifrån faktoranalyser och multipla linjära regressionsanalyser

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- självständigt värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i empiriska undersökningar.
- värdera och bedöma hur analys och resultat och slutsatser presenteras i empiriska undersökningar.

Moment 3: Uppsats, 15 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- självständigt formulera en eller flera sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta forskningsfrågor inom uppsatsens ämnesmässiga område
- identifiera och presentera relevant forskning samt diskutera dess relation till de formulerade forskningsfrågorna
- självständigt utforma och motivera en undersökningsdesign i relation till formulerade forskningsfrågor

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
- självständigt utföra en avancerad analys av insamlat material i enlighet med etablerade metoder
- självständigt tillämpa relevanta sociologiska/socialpsykologiska teorier på insamlat material
- skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia
- presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- problematisera och bedöma etiska aspekter i empiriska undersökningar
- samla in, bearbeta, analysera och presentera material utifrån ett etiskt förhållningssätt och i enlighet med etiska riktlinjer
- dra rimliga slutsatser av insamlade material i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer
- konstruktivt granska en annan students uppsats beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

Socialpsykologi A (30 hp) samt Socialpsykologi B (30 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Under moment ett sker undervisningen i form av introducerande föreläsningar, seminarier med muntliga redovisningar och diskussioner samt självständiga skriftliga arbetsuppgifter. Under moment två sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i datasal. Under moment tre består undervisningen av föreläsningar och enskild och/eller grupphandledning samt oppositionsseminarier. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Seminarierna kan vara obligatoriska. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Under moment ett sker examinationen i form av individuella skriftliga arbetsuppgifter samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningstillfällen. Under moment två sker examinationen genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, individuellt genomförd övningsuppgift samt salstentamen. Moment tre examineras huvudsak genom studentens uppsats. Uppsatsen behandlas vid ett oppositionsseminarium, där studenten presenterar och diskuterar uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt. Vid oppositionsseminariet skall studenten även kritiskt granska en annan uppsats.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. Om studenten erhåller betyget underkänd vid inlämnade av uppsatsen sker kompletterande examination i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator.

På momenten ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller godkänd. För att erhålla betyget Godkänt på kursen krävs godkänt resultat på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. För att erhålla betyget väl godkänd krävs detta betyg på minst 75 procent av momenten.

Varje student har rätt till totalt fem provtillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserade på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studenten har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs eller moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”.
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfrågor.html

Uppsatshandledning ges i normalfallet endast under pågående kurs.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 50

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 1: Socialpsykologisk analys, 7,5 hp

Essential social psychology
Crisp Richard J., Turner Rhiannon N.
3rd ed. : Los Angeles : SAGE : 2014 : XXVI, 540 s. :
ISBN: 978-1-4462-7077-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Layder Derek
Understanding social theory
2. ed. : London : Sage : cop. 2006 : 326 s. :
ISBN: 0-7619-4449-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Goode Erich
Social deviance
Boston : Allyn and Bacon : 1996 : ix, 405 s. :
ISBN: 0-205-16583-4 (acid-free paper) ; CIP rev.
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter tillkommer.

Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp

Using Thematic Analysis in Psychology
Braun V., Clarke V.
Ingår i:
Qualitative research in psychology [Elektronisk resurs]
Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : 3 : sid. 77-101 :
Obligatorisk

Charmaz Kathy
Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis
London : SAGE : 2006 : 208 s. :
ISBN: 0-7619-7353-2 (pbk)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 3, 4, 5, 6

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys
Djurfeldt Göran, Barmark Mimmi
1. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2009 : 335 s. :
ISBN: 978-91-44-05160-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1, 2, 3, 4

Referenslitteratur

Creswell John W.
Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
3., [updated] ed. : Thousand Oaks : SAGE Publications : cop. 2013 : xxi, 448 p. :
ISBN: 9781412995306 (hft.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 155 s. :
ISBN: 978-91-40-67039-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 3: Uppsats, 15 hp

Litteratur väljs i samråd med handledaren. Anvisade texter och material kan tillkomma.

Referenslitteratur

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Uppsatshandbok : hur du lyckas med din uppsats
Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 148 s. :
ISBN: 91-44-03463-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Fransson Jonas
Effektivare informationssökning på webben : en handbok i konsten att söka information
Ronneby : HEXA : 2007 : 195 s. :
ISBN: 978-91-977109-0-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08767-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Studentens skrivhandbok
Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
6., [grundligt omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 268 s. :
ISBN: 91-40-66825-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar.
Lund : Studentlitteratur, 2003 (Lund : tur) : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1
Se Umeå UB:s söktjänst