Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HRM - innehåll och metoder, 30 hp

Engelskt namn: Human Resources Management and Development

Denna kursplan gäller: 2021-09-27 och tillsvidare

Kurskod: 2SO087

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-10

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-29

Innehåll

Kursen fokuserar på personalarbetets olika uppgifter, problem och utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från såväl samhälls-, organisations-, grupp-, som individperspektiv. I kursen behandlas och problematiseras även personalvetarens yrkesroll, identitet, professionaliseringssträvanden samt etik i personalarbetet. Kursen innehåller såväl grundläggande teoretiska kunskaper som praktisk färdighetsträning och behandlar kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder som praktiska verktyg i personalarbetet. I kursen ingår både skriftlig och muntlig examination.

Moment 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom HRM (9 hp)
Conversations techniques and difficult conversations in HRM (9 ects)

Momentet introducerar teori och praktik kring genomförandet och förvaltandet av det individuella systematiska samtalet samt beteendeanalys som verktyg för förändring. Momentet syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper inom dessa områden och förse dem med användbara teoretiska och praktiska verktyg inför kursens efterföljande moment samt yrkeslivet.

Moment 2: Personalarbete, samhälle och arbetsliv (9 hp)
Human Resources Management, Society and Working Life (9 ects)

Momentet behandlar personalarbetets innehåll och metoder samt dess förutsättningar utifrån både ett samhälls- och ett organisationsperspektiv. Härigenom berörs betydelsen av samhällets och arbetslivets utveckling för det konkreta personalarbetet i enskilda organisationer. Momentet avser lägga en teoretisk grund och ge praktisk färdighetsträning inom områden såsom kompetensförsörjning/rekrytering, arbetsmiljö och hälsa - med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö -, samt kvantitativ metod som stöd i personalarbetet.

Moment 3: Personal- och verksamhetsutveckling (9 hp)
Human Resources Management and Organizational Development (9 ects)

Momentet introducerar och problematiserar kompetensförsörjning som ett centralt begrepp för organisationens personal- och verksamhetsutveckling. Momentet avser lägga en teoretisk grund och ge praktisk färdighetsträning avseende personalarbetets verktyg. I momentet behandlas områden såsom förändringsarbete och organisatoriskt lärande, kartläggning, behovsinventering, planering för genomförande av olika typer av kompetensförsörjningsåtgärder samt utvärdering och uppföljning. Exempel på personalärenden behandlas och problematiseras ur ett etiskt perspektiv.  Under momentet behandlas även kvalitativ intervjumetod med ett särskilt fokus på bearbetning, tolkning och analys av kvalitativa intervjudata.

Moment 4: HR/Personalfunktionens roll i organisationen (3 hp)
Human Resources Management in the Organization (3 ects)

Momentet ger en bred översikt över personalfunktionens arbetssätt och belyser dess organisatoriska funktion/roll, status och inflytande. Dessutom berörs personalvetares yrkesidentitet och professionaliseringssträvanden samt olika aspekter av etik inom ramen för praktiskt personalarbete.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom HRM
Conversations techniques and difficult conversations in HRM (9 ects)

Efter avslutat moment ska studenten:

 Kunskap och förståelse
 • ha tillägnat sig och kunna tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper i samtalsteknik, samt hur sådana samtal analyseras systematiskt
 • ha grundläggande teoretisk och praktisk kunskap kring verktyg för beteendeanalys och förändring
Färdighet och förmåga
 • kunna använda redskap för att hantera komplexa och/eller emotionellt laddade situationer utifrån medvetna ställningstaganden och tydliga mål
 • kunna beskriva, analysera och reflektera över sina egna och andras praktiska färdigheter i att leda samtal
 • kunna beskriva, analysera och reflektera över sina egna och andras praktiska förmågor i relation till att nå specifika syften med samtal
 • använda principerna för observation som vetenskaplig metod
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna anlägga ett makt- och jämställdhetsperspektiv på sina egna och andras antaganden, förväntningar och beteenden
Moment 2: Personalarbete, samhälle och arbetsliv (9 hp)
Human Resources Management, Society and Working Life (9 ects)

Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • förstå den demografiska utvecklingens betydelse för arbetsmarknad och organisationer
 • beskriva olika aspekter av kompetensförsörjning/rekrytering, arbetsmiljö och hälsa samt kvantitativ metod och IT-stöd i personalarbete
Färdighet och förmåga
 • analysera och diskutera olika aspekter av arbetsmiljö, hälsa och kompetensförsörjning/rekrytering samt hur dessa kan relateras till olika sociala kategorier (som exempelvis kön, klass och etnicitet)
 • tillämpa grundläggande kunskaper om kvantitativa vetenskapliga metoder i det praktiska personalarbetet
 • tillämpa kunskaper och färdigheter kring rekrytering och urval
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera olika teorier och metoder med avseende på kompetensförsörjning/rekrytering, arbetsmiljö och hälsa samt kvantitativ metod och IT-stöd i personalarbete
Moment 3: Personal- och verksamhetsutveckling (9 hp)
Human Resources Management and Organizational Development (9 ects)

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • förstå och problematisera kompetensförsörjning samt personal-och verksamhetsutveckling som begrepp och fenomen
 • förstå och problematisera användandet av kvalitativ metod som redskap i personal- och verksamhetsutveckling
Färdighet och förmåga
 • identifiera, beskriva och analysera en organisations behov av kompetensutveckling ur ett personal-och verksamhetsutvecklingsperspektiv
 • analysera ett exempel på personalärende och utifrån resultaten av dessa presentera och kunna argumentera för ett organisatoriskt förändringsarbete eller en strategi
 • genomföra, presentera och skriftligt rapportera ett externt initierat projektuppdrag med avseende på någon av kursens ingående delar
 • använda sig av kvalitativa intervjuer som ett vetenskapligt verktyg för insamling, bearbetning och analys av intervjudata
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera exempel på personalärende ur ett akademiskt perspektiv
 • problematisera genomförda samtal ur ett etiskt perspektiv
Moment 4: HR/Personalfunktionens roll i organisationen (3 hp)
Human Resources Management in the Organization, (3 ects)

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa en fördjupad förståelse för HR-/personalfunktionens arbetssätt och dess organisatoriska funktion/roll, status och inflytande
Färdighet och förmåga
 • förmåga att anlägga ett etiskt perspektiv på olika aspekter av personalarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt reflektera över personalvetarens yrkesidentitet och professionssträvanden i förhållande till personalarbete inom olika kontexter och i relation till andra yrkesgrupper

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Social- och gruppsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet, 7,5 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, projektarbete och projektavstämningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Undervisningen sker på campus med visst internetstöd där undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska inslag.

Examination

Moment 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom HRM (9 hp)
Conversations and behavioral analyses in HRM (9 ects)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker genom obligatoriska seminarier och övningar under momentet samt genom individuellt och gruppvis författade rapporter.

Moment 2: Personalarbete, samhälle och arbetsliv (9 hp)
Human Resources Management, Society and Working Life (9 ects)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationerna sker dels vid obligatoriska seminarier, rollspel och duggor under momentet samt genom en individuellt författad rapport.

Moment 3: Personal och verksamhetsutveckling (9 hp)
Human Resources Management and Organizational Development (9 ects)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker dels vid obligatoriska seminarier, dels genom en gruppvis författad projektrapport.

Moment 4: HR/Personalfunktionens roll i organisationen (3 hp)
Human Resources Management in the Organization (3 ects)

Momentet examineras individuellt genom författande av en rapport samt genom deltagande vid obligatoriska seminarier där dessa rapporter seminariebehandlas.

Studenters prestationer bedöms vid samtliga moment i en tvågradig betygsskala, Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 39

Moment 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom HRM (9 hp)

Etik i personalarbetet : Etisk kod för personalvetare
Akademikerförbundet SSR :
https://akademssr.se/yrkesfragor/personalvetare/etik-i-hr-arbetet
Obligatorisk

Andersson Leif E.
OBM-boken : psykologi för ledare
Första upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2019] :
ISBN: 9789152353790
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring
Miller William R, Rollnick Stephen
4 uppl. :Stockholm: Natur & Kultur, 2013: 516 s. ISBN: 9789127135390 :
Obligatorisk

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

Moment 2: Personalarbete, samhälle och arbetsliv (9 hp)

Rekrytering och urval : teori och praktik
Andersson Gunilla, Hallén Nils, Smith Patrick J.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 311 s. :
ISBN: 9789144107851
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fagerlind Ståhl Anna-Carin
Arbete och psykisk hälsa : viktigt vetande och vanliga myter
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 221 sidor :
ISBN: 9789144140025
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson K.
Active and Healthy Ageing at Work– A Qualitative Study with Employees 55 - 63 Years and Their Managers
Open Journal of Social Sciences, 5, 13-29 : 2017 :
Obligatorisk

How can organisations influence their older employees’ decision of when to retire?
Oakman J., Howie L.
Work, 45: 389–397 : 2013 :
Obligatorisk

Ulander-Wänman Carin
Swedish Collective Agreements and Employers’ Willingness to Hire and Retain Older Workers in Employment
Nordic Journal of Working Life Studies, 6(2): 61-79 : 2016 :
http://dx.doi.org/10.19154/njwls.v6i2.4972
Obligatorisk

Does age matter for employability? A field experiment on ageism in the Swedish labour market
Ahmen Ali M., Andersson Lina, Hammarstedt Mats
Applied Economics Letters, 01 March 2012, Vol.19(4), p.403-406 : 2012 :
http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2011.581199
Obligatorisk

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö. Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2016 : 85 sidor :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/vagledning-organisatorisk-social-arbetsmiljo-h457/
Obligatorisk

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö. Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2018 : 98 sidor :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/sa-forbattras-verksamhetens-arbetsmiljo-bok/
Obligatorisk

Gillberg Nanna
Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa.
Kunskapssammanställning, rapport 2018:2. Solna: Arbetsmiljöverket : 2018 : 85 sidor :
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/nya-satt-att-organisera-arbete-betydelsen-for-arbetsmiljo-och-halsa_2018_2.pdf
Obligatorisk

Referenslitteratur

Aronsson Gunnar (red.)
Gränslöst arbete. En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.
Rapport 2018:1. Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2018 : 95 sidor :
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf
Obligatorisk

Moment 3: Personal- och verksamhetsutveckling (9 hp)

Angelöw Bosse
Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring
Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 207 s. :
ISBN: 978-91-27-12166-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chef och HR : att möta personalproblem tillsammans
Palm Kristina, Calminder Dag
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 208 sidor :
ISBN: 9789144140711
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Studenterna söker även ytterligare litteratur i samråd med undervisande lärare.

Moment 4: HR/Personalfunktionens roll i organisationen (3 hp)

Etik i personalarbetet : Etisk kod för personalvetare
Akademikerförbundet SSR :
https://akademssr.se/yrkesfragor/personalvetare/etik-i-hr-arbetet
Obligatorisk

Ulfsdotter Eriksson Ylva
Personalvetenskap - som förhållningssätt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
ISBN: 9789147098163
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

HR-undersökningen 2017. En enkätstudie om HR-medarbetare i Sverige [Elektronisk resurs]
Hällstén Freddy, Peixoto Anna, Wikhamn Wajda
2017 :
http://hdl.handle.net/2077/54486
Obligatorisk