Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi C, 15 hp

Engelskt namn: Sociology C

Denna kursplan gäller: 2020-11-09 och tillsvidare

Kurskod: 2SO097

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-11-16

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-02

Innehåll

Kursen ger de studerande en fördjupad förtrogenhet med modern socialpsykologisk teori och metod samt tillämpat socialpsykologiskt forskningsarbete och skriftlig vetenskaplig framställning. 
 
Moment 1: Socialpsykologisk analys, 7.5 hp 
Detta moment har fokus på tillämpning av olika socialpsykologiska teorier. Med utgångspunkt i socialpsykologiska studier kommer studenterna att fördjupa sin kännedom om socialpsykologiska teorier, granska analyser samt genomföra socialpsykologiska analyser. 
 
Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp 
Detta moment ger fördjupade kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod, med fokus på analys och presentation av resultat. På den kvalitativa delen övar studenterna på att utföra analys i enlighet med anvisade kvalitativa traditioner samt att presentera resultat och slutsatser. På den kvantitativa delen övar studenterna på att göra multivariata analyser där tolkning av resultat står i centrum.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Socialpsykologisk analys, 7.5 hp 
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha: 
 • en fördjupad kännedom om såväl klassisk som nutida socialpsykologisk teori och dess analytiska möjligheter och begränsningar. 
 • självständigt formulera socialpsykologiskt relevanta forskningsproblem, som lämpar sig för empiriska studier. 
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga ha: 
 • en god förmåga att både muntligt och skriftligt granska, problematisera och genomföra socialpsykologiska analyser med hjälp av såväl klassisk som nutida socialpsykologisk teori.  
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt ha: 
 • en fördjupad kännedom om och förmåga att självständigt redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till socialpsykologiska analyser där såväl klassisk som nutida psykologisk och sociologisk socialpsykologisk teori används.  
Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp 
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: 
 • visa fördjupad kunskap om tolkning av avancerade multivariata linjära regressionsanalyser. 
 • visa kunskap kring tolkning av faktoranalyser. 
 • visa förståelse för hur interaktionseffekter och index tolkas och används i multivariata linjära regressionsanalyser. 
 • visa förståelse för innebörden av olika diagnostester om datas lämplighet för linjär regressionsanalys. 
 • visa fördjupad kunskap om kvalitativ analys och tolkning av data. 
 • visa kunskap om syftet med, och logiken bakom, kvalitativ kodning. 
 • visa förståelse för hur trovärdigheten i kvalitativa studier kan granskas och bedömas.  
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna: 
 • självständigt utforma en undersökningsdesign i relation till kvantitativa och kvalitativa forskningsproblem. 
 • självständigt genomföra och presentera kvalitativ kodning, analys och tolkning av data. 
 • självständigt tolka resultat utifrån faktoranalyser och multipla linjära regressionsanalyser. 
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 
 • självständigt värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i empiriska undersökningar. 
 • värdera och bedöma hur analys och resultat och slutsatser presenteras i empiriska undersökningar.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga kurser (inklusive Sociologi B) under år 1 och 2 på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Under moment ett sker undervisningen i form av introducerande föreläsningar, seminarier med muntliga redovisningar och diskussioner samt självständiga skriftliga arbetsuppgifter. Under moment två sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i datasal. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via en lärplattform. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Seminarierna kan vara obligatoriska. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Under moment ett sker examinationen i form av individuella skriftliga arbetsuppgifter samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningstillfällen. Under moment två sker examinationen genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, individuellt genomförd övningsuppgift samt salstentamen. 

För betyget godkänd (G) på hel kurs krävs minst godkänt på kursens samtliga moduler. För betyget väl godkänd (VG) krävs betyget väl godkänd på kursens samtliga moduler. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov.  

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 46

Moment 1: Sociologisk analys, 7,5 hp

Theories of social order : a reader
Hechter Michael, Horne Christine
2nd ed. : Stanford, Calif. : Stanford Social Sciences : c2009 : xiv, 350 p. :
ISBN: 9780804758727
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 2: Kvantitativ metod, 7,5 hp

Using Thematic Analysis in Psychology
Braun V., Clarke V.
Ingår i:
Qualitative research in psychology [Elektronisk resurs]
Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : 3 : sid. 77-101 :
Obligatorisk

Charmaz Kathy
Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis
London : SAGE : 2006 : 208 s. :
ISBN: 0-7619-7353-2 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 3, 4, 5, 6

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys
Djurfeldt Göran, Barmark Mimmi
1. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2009 : 335 s. :
ISBN: 978-91-44-05160-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1, 2, 3, 4

Referenslitteratur

Creswell John W.
Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
3., [updated] ed. : Thousand Oaks : SAGE Publications : cop. 2013 : xxi, 448 p. :
ISBN: 9781412995306 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 155 s. :
ISBN: 978-91-40-67039-7
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material kan tillkomma.