Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Organisation and Management in Working Life

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2SO120

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen ger en introduktion till teorier och empirisk forskning om ledarskapets möjligheter och begränsningar i olika organisatoriska sammanhang. Kursen behandlar ledarskap ur såväl individ, grupp som samhällsperspektiv. Särskild vikt ges vid praktiska färdigheter att analysera och dra slutsatser kring empiriska data.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • redogöra för dagens arbetsliv och med särskild inriktning mot inflytande, demokrati och maktrelationer i arbetslivet 
  • redogöra för arbete, personal och ledarskapets förutsättningar med särskild inriktning mot projektledning 
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • granska och analysera projekt ur ett ledningsperspektiv 
  • analysera effekten av psykosocial arbetsmiljö med utgångspunkt i empiriska data  
  • analysera arbetslivet och dess organisering utifrån ett maktperspektiv 
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:  
  • värdera betydelsen av maktförhållanden i arbetslivet 
  • reflektera över och värdera datamaterials beskaffenhet gällande modeller om psykosocial arbetsmiljö 
  • reflektera över ledarskapsrollens funktion och förhållningssätt i organisationer 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examination under kursen sker i form av gruppuppgifter, presentationer och opponering samt genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. På kursen ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Eklöf Mats
Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 329 sidor :
ISBN: 9789144112954
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Projektledning
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 241 sidor :
ISBN: 9789147131068
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunda Gideon
Engineering culture [Elektronisk resurs] : control and commitment in a high-tech corporation
Rev. ed. : Philadelphia : Temple University Press : 2006 : 1 online resource (320 p.) :
ISBN: 9781592135479
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sandberg Åke
Arbete & välfärd : ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 547 sidor :
ISBN: 9789144116310
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer.