Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskaplig metod, 15 hp

Engelskt namn: Research Methods for the Behavioural Sciences

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO135

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2012-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-22

Innehåll

Kursen inriktas mot grundläggande kunskaper om metoder för att hantera kvalitativa och kvantitativa data i beteende‐/samhällsvetenskaplig forskning. Moment 1 behandlar olika metoder för att samla in och analysera kvalitativa data och moment 2 inriktas mot olika grundläggande statistiska analysmetoder. Genomgående i kursen behandlas frågor om vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsprocessens olika delar samt etiska överväganden av relevans för beteende-/samhällsvetenskaplig forskning.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kvalitativ analys, 7,5 hp
Efter avslutat moment skall studenten avseende kunskap och förståelse:
 • känna till vetenskapsteoretiska grunder och etiska riktlinjer avseende kvalitativ forskning inom beteende‐/samhällsvetenskap
Efter avslutat moment skall studenten avseende färdighet och förmåga:
 • kunna genomföra datainsamling och analys av kvalitativa data
Efter avslutat moment skall studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna göra metodologiska överväganden om problem‐ och syftesformulering i kvalitativa undersökningar
 • kunna beskriva och diskutera kvalitetskriterier för kvalitativ forskning
Moment 2: Kvantitativ analys, 7,5 hp
Efter avslutat moment skall studenten avseende kunskap och förståelse:
 • känna till de vetenskapsteoretiska grunderna och etiska riktlinjerna för kvantitativ forskning inom beteende-/samhällsvetenskap
 • visa grundläggande kunskap om multivariat statistisk analys
Efter avslutat moment skall studenten avseende färdighet och förmåga:
 • kunna göra metodologiska överväganden om kvantitativa undersökningar, om forskningsprocessen, om problemformulering samt om insamling av data
 • kunna genomföra statistiska analyser på en deskriptiv och förklarande nivå med hjälp av statistikprogrammet SPSS

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska. Delar av kursen kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker både löpande och i slutet av varje moment. Moment 1 examineras löpande genom närvaro under obligatoriska seminarier/övningar och fullgörande av obligatoriska uppgifter. Den avslutande examinationen utgörs av en individuell skriftlig hemtentamen. Moment 2 examineras löpande genom närvaro under obligatoriska seminarier/övningar och fullgörande av obligatoriska uppgifter. Den avslutande examinationen utgörs av en individuell, skriftlig hemtentamen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Moment 1: Kvalitativ analys, 7,5 hp
Momentet examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • aktivt deltagande i en muntlig metoduppgift (U/G)
 • en individuell muntlig och skriftlig uppsatsanalys (U/G)
Varje moment prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen ges. Varje student har rätt till totalt fem examinationstillfällen per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserade på denna kursplan kan garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator (betygsättande lärare) efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mer information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet". http://www.student.umu.se/regelsamlingen/14-examensfragor/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Moment 1: Kvalitativ metod (7,5 hp)

Gruppobservationer : teori och praktik
Hammar Chiriac Eva, Einarsson Charlotta
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 176 s. :
ISBN: 9789144082134
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
ISBN: 9789147111657
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod
Sohlberg Britt-Marie, Sohlberg Peter
3. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 269 s., ISBN: 978-91-47-08954-3 :
Obligatorisk

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Informationen finns även att tillgå via Codex, Vetenskapsrådet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Anvisade texter kan tillkomma.

Moment 2: Kvantitativ metod (7,5 hp)

Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
ISBN: 9789144082318
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Informationen finns även att tillgå via Codex, Vetenskapsrådet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Anvisade artiklar tillkommer.

Referenslitteratur

Fråga rätt! [Elektronisk resurs] : utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter
Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB) : 2001 : 92 s. :
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97ÖP0101.pdf

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Se bibliotekskatalogen Album

Urval : från teori till praktik = [Sampling - from theory to practice]
Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB) : 2008 : 190 s. :
ISBN: 9789161814121
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=8482