Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internet, sociala medier och samhälle, 7,5 hp

Engelskt namn: Internet, Social Media and Society

Denna kursplan gäller: 2017-12-25 till 2020-11-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO159

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-12-13

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-14

Innehåll

Kursen behandlar samspelet mellan Internet, sociala medier och samhälle. Undervisningen anlägger ett sociologiskt perspektiv på frågor om digitala medier och samhällsförändring, och digitala mediers nuvarande samhälleliga och kulturella roll och effekter. Kursen fördjupar sig i det framväxande forskningsfältet ’digital sociologi’. Under kursens gång behandlas en uppsättning tematiska områden som relaterar till makt, demokrati, övervakning, arbete och deltagande.

Förväntade studieresultat

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
- visa grundläggande kunskaper om hur Internet och sociala medier har analyserats inom sociologin, samt självständigt kunna redogöra för centrala begreppsliga diskussioner inom området
- visa grundläggande kunskaper om, och självständigt kunna redogöra för, forskning om digitala medier och samhälle kopplat till frågor om samhällsförändring, makt, demokrati, övervakning, arbete och deltagande

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
- muntligt, inför andra och med hjälp av relevant teknisk utrustning, presentera resultatet av ett fördjupat analysarbete samt individuellt ha genomfört
- skriftligen presenterat en analys i relation till ett av momentets fördjupningsområden
 
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
- självständigt kunna problematisera och reflektera över möjligheter och dilemman i relation till momentets fördjupningsområden.

Behörighetskrav

Sociologi A eller Socialpsykologi A samt 30 hp från kursen Sociologi B eller Socialpsykologi B eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, och analysuppgifter som redovisas såväl muntligt som skriftligt. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro. Studenten skall ha tillgång till dator och internetuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker både skriftligt och muntligt. Detta görs löpande under kursen genom redovisningar av analysuppgifter på seminarier, och avslutningsvis i form av en skriftlig och individuell hemtentamen.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionens anordnade kurser. Gällande kriterium är att utsatt inlämningstid beaktas vid betygssättning. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje tentamenstillfälle erbjuds i anslutning till terminsstart. Om studenten erhåller betyget Underkänd vid inlämnade uppgifter sker kompletterande examination i samråd med examinator enligt tidsplan fastställd av examinator.

Om studenten erhåller betyget Underkänd på något av de examinerande inslagen kan andra examinationsformer förekomma, såsom hemtentamen eller individuell muntlig presentation.

På kursen ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att varje examinerande del är Godkänd. För betyget Väl godkänd krävs att varje examinerande del har betyget Väl godkänd.

Varje student har rätt till totalt fem examinationstillfällen eller motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 52

Fuchs Christian
Social media : a critical introduction
2nd edition. : Los Angeles : SAGE : 2017. : vii, 386 pages :
ISBN: 9781473966833
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Simon
Digital media and society : theories, topics and tools
1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
ISBN: 978-1-4739-2501-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter tillkommer.