Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologiska perspektiv på globalisering och migration, 7,5 hp

Engelskt namn: Sociology of Globalization and Migration

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 till 2021-06-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO208

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Målet med kursen är att bidra till ett kritiskt förhållningssätt vad gäller relationen mellan globalisering, migration och välfärdsstatliga system. Varje område är i sig själv komplext och betydelsefullt men under denna kurs kommer focus ligga på relationerna dem emellan och deras påverkan på varandra. Förutom en allmän introduktion till dessa tre teman och deras relation till varandra kommer olika länders förhållningssätt till invandring och integration, erfarenheter bland migranter i relation till socialpolitik och ekonomiska förutsättningar.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • redogöra för sociologiska perspektiv gällande globalisering, välfärdsstat och internationell migration
  • visa på en bred förståelse för centrala frågor, teman och forskningsområden som ligger i skärningspunkten mellan globalisering, internationell migration och välfärdsstat
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • visa forskningskompetens som att identifiera nya och viktiga forskningsfrågor, hitta och sammanställa relevant forskning, skilja mellan trovärdig och icke-trovärdig information och göra trovärdiga analyser
  • visa analytisk förmåga och kunna kommunicera effektivt, både muntligt och skriftligt vad gäller sociologiska teorier, argument och begrepp relaterade till globalisering, internationell migration och välfärdsstatliga system
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • granska olika metoders lämplighet att besvara forskningsfrågor
  • visa en medvetenhet kring hur samhällsvetenskap kan påverka praktiken inom det civila samhället, beslutande organ på kommunal, regional och nationell nivå och inom relevanta yrken

Behörighetskrav

90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive självständigt arbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Kursen lägger stor vikt vid aktivt deltagande. Samtliga seminarier är obligatoriska. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, genomförande av anvisade uppgifter inför seminarierna (individuellt eller i grupp) samt individuellt författade uppgifter. Seminariedeltagande och genomförande av anvisade uppgifter inför seminarierna, presentationer samt författade paper kommer att ligga till grund för ett individuellt betyg. Om en student är frånvarande från obligatoriska seminarier, eller anvisade uppgifter, krävs fullgörande av anvisade kompletteringsuppgifter. Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Sociologiska perspektiv på globalisering och migration, 7.5 hp

I denna masterkurs kommer studenter att läsa 15-20 nyligen publicerade forskningsartiklar uppdelade på kursens olika teman. Denna lista uppdateras varje år för att återspegla den senaste utvecklingen inom forskning relaterad till kursens teman. Alla artiklar är tillgängliga för elektronisk nedladdning via Umeå universitetsbibliotek. Kompletterande resurser: Data, korta filmer.

Theme 1: Migration and the welfare state in an era of globalization Theme 2: Attitudinal and institutional responses to immigration Theme 3: Global care and the welfare state Theme 4: Experiences of migrants