Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialpolitik i fokus, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Policy in Focus

Denna kursplan gäller: 2020-03-16 och tillsvidare

Kurskod: 2SO209

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till det socialpolitiska forskningsområdet. Kursen ger en översikt till dominerande teorier och empirisk forskning gällande välfärdsstater och socialpolitik. Aktuella teman (som åldrande, globalisering och immigration) behandlas under kursens gång. Särskild uppmärksamhet ägnas åt svensk välfärds- och familjepolitik. Framväxten av och olika kännetecken hos den "svenska modellen" analyseras i ett jämförande internationellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
  •  ha en djupare förståelse för det svenska välfärdssystemet
  •  ha kunskap om andra välfärdssystem i välden
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • Kunna analysera och systematisera olika teoretiska perspektiv som används i förståelsen av olika socialpolitiska system
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  •  Kunna applicera och relatera teoretiska perspektiv som används i förståelsen av olika socialpolitiska system till empiriska forskningsfrågor

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges genom föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbeten. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar. På seminarierna kommer studenterna att göra gruppresentation. Den andra delen består av en salstenta. Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För att bli godkänd på kursen som helhet krävs att båda dessa examinationsuppgifter är godkända samt aktiv närvaro vid obligatoriska seminarier. Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 12

Castles Francis Geoffrey
The Oxford handbook of the welfare state
Oxford : Oxford University Press : 2010 : 876 s. :
ISBN: 978-0-19-957939-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album