Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialpolitik och familj i fokus, 15 hp

Engelskt namn: Social Policy and Family in Focus

Denna kursplan gäller: 2020-03-16 och tillsvidare

Kurskod: 2SO211

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Denna kurs behandlar socialpolitik och familj i ett sociologiskt perspektiv. Kursen betstår av två moduler, en med fokus mot socialpolitik och en med fokus mot familj och familjliv. Modulerna kommer att går parallellt. Under den första modulen, Socialpolitik i fokus, introduceras studenterna till det socialpolitiska forskningsområdet. Modulen ger en översikt till dominerande teorier och empirisk forskning gällande välfärdsstater och socialpolitik. Särskild uppmärksamhet ägnas åt svensk välfärds- och familjepolitik. Framväxten av och olika kännetecken hos den "svenska modellen" analyseras i ett jämförande internationellt perspektiv.

Den andra modulen, Familj i fokus, handlar om familj-vad den är och hur den ser ut-en bit in på 2000-talet. Under modulen behandlas relationen mellan familj i olika sociala och samhälleliga sammanhang. Familj i en svensk kontext utgör utgångspunkt för en diskussion om och problematisering av familj utifrån ett internationellt perspektiv-med viss fokus på Nordamerika och Europa. Under modulen diskuteras familj i bred bemärkelse och som inkluderar olika familjeformer. En central del av kursen ägnas åt familjens relation till olika aspekter av det sociala och samhälleliga sammanhanget. Dessa behandlas genom ett antal teman, såsom demografiska trender, arbetsmarknad, betalt och obetalt arbete, betydelse av genus, samt organisering av familjers vardagsliv.

Förväntade studieresultat

Moment 1:  Socialpolitik i fokus
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
  •  ha en djupare förståelse för det svenska välfärdssystemet
  •  ha kunskap om andra välfärdssystem i välden
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • Kunna analysera och systematisera olika teoretiska perspektiv som används i förståelsen av olika socialpolitiska system
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • Kunna applicera och relatera teoretiska perspektiv som används i förståelsen av olika socialpolitiska system till empiriska forskningsfrågor
Moment 2: Familj i fokus
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
  • Förstå betydelsen av olika sociala och samhälleliga sammanhang för familj
  • Ha kunskap om relevant forskning om familj
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • Redogöra för sociologiska perspektiv på familj 
  • Identifiera och kommunicera teorier, argument och begrepp relaterade till familj 
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • Förstå och förhålla sig betydelsen av olika förutsättningar och villkor som präglar familjers vardagsliv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges genom föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbeten. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationerna på kursen består av skriftliga uppgifter och examinerande seminarier. Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser.

Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För att uppnå betyget Godkänd krävs närvaro på examinerande seminarier. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 12

Modul 1: Socialpolitik i fokus

Castles Francis Geoffrey
The Oxford handbook of the welfare state
Oxford : Oxford University Press : 2010 : 876 s. :
ISBN: 978-0-19-957939-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Modul 2: Familj i fokus

Chambers Deborah
A sociology of family life : change and diversity in intimate relations
Cambridge : Polity : 2012 : viii, 240 s. :
ISBN: 9780745647791 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Doing better for families
Paris : OECD : c2011. : 275 p. :
Tillgänglig för prenumeranter
ISBN: 978-92-64-09872-5 (print)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Esping-Andersen Gøsta
Families in the 21st century
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2016 : 113 s. :
ISBN: 9789186949815
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: URL: https://www.sns.se/aktuellt/families-in-the-21st-century/

Vetenskapliga artiklar tillkommer.