Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Autism, Aspergers syndrom, DAMP, ADHD - ur ett pedagogiskt perspektiv, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: Autism, Aspergers Syndrom, DAMP, ADHD - from a Educational Point of View

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 2SP000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-11-02

Innehåll

I kursen studeras karaktärsdrag som kännetecknar funktionshindren Autism, Aspergers syndrom, DAMP och ADHD. Dessutom studeras hur utveckling och lärande för dessa funktionshinder kan stimuleras i en pedagogisk verksamhet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: • beskriva karaktärsdrag som kännetecknar Autism, Aspergers syndrom, DAMP samt ADHD. • reflektera över den pedagogiska miljöns påverkan på lärande och utveckling • föreslå, diskutera och kritiskt granska pedagogiska aktiviteter för personer med ovanstående funktionshinder

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier samt inlämningsuppgifter och diskussioner via dator. Vidare ingår att genomföra en studie med fokus på Austism och Aspergers syndrom, eller DAMP och ADHD. Seminarier, datorkommunikation samt övningar individuellt och i grupp är obligatoriska delar av kursen.

Examination

Bedömning av den studerande sker genom litteraturseminarier, individuella uppgifter samt genom muntlig och skriftlig redovisning av en rapport. Betyg ges på kursen som helhet med betyget Väl godkänd(VG), Godkänd(G) eller Underkänd(U). För betyget Väl godkänd skall den studerande förutom godkända förväntade studieresultat uppvisa analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Student som underkänts två gånger på kursen har rätt att hos Fakulteten för lärarutbildning begära att annan lärare utses till examinator. Rättighet att examineras ges högst två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av delar av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av fakultetsnämnden för lärarutbildning. Blankett för ansökan: www.umu.se/blankett/SA.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas inom specialpedagogprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 3

Kurslitteratur

Den kompletta guiden till Aspergers syndrom
Attwood Tony, Järvå Håkan
Stockholm : Cura : 2008 : 448 s. :
ISBN: 978-91-89091-51-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Beckman Vanna
ADHD/DAMP - en uppdatering
Lund : Studentlitteratur : 2004 :
Obligatorisk

Gång på gång : pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd
Beckman Vanna, Kärnevik Måbrink Margareta, Schaumann Helen
2. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1998 : 113, [1] s. :
ISBN: 91-27-07205-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Autism : medicinska och pedagogiska aspekter
Gillberg Christopher, Peeters Theo, Hasselqvist Per Johan
Stockholm : Cura : 2002 : 131 s. :
ISBN: 91-89091-25-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Iglum Lisbeth
Om dom bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med DAMP/MBD, AD/HD och Tourettes syndrom
Studentlitteratur : 1999 :
Obligatorisk

Barn med uppmärksamhetsstörningar : en handledning för lärare och annan pedagogisk personal
Juul Kirsten, Lindelöf Inger
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 64 s. :
ISBN: 91-44-03506-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Flickor med AD/HD
Nadeau Kathleen G., Littman Ellen B., Quinn Patricia O.
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 260 s. :
ISBN: 91-44-01926-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wing Lorna
Autistiskt spektrum
1998 : Cura :
Obligatorisk

Välj en av nedanstående skönlitterära böcker

Nu förstår jag mig själv : en berättelse om ADHD
Dysthe Pernille, Svenonius Hanna
Stockholm : Sivart : 2007 : 199 s. :
ISBN: 978-91-85705-02-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

En riktig liten Emil
Gravander Åsa, Souminen Sauli
Säve Förlag : 1998 :

Stjärnor, linser och äpplen : att leva med autism
Schäfer Susanne, Beckman Vanna
Stockholm : Cura : 1996 : 152, [1] s. :
ISBN: 91-972641-2-1 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Styrdokument

Övrigt

För det självständiga arbetet kan ytterligare litteratur tillkomma