"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: Augmentativ and Alternative Communication - ACC

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2SP006

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsmämnden, 2009-11-02

Innehåll

I kursen behandlas alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) och begrepp inom området. Hinder för en fungerande kommunikation belyses. I kursen bearbetas även hur AKK kan användas som stöd, uttryckssätt och komplement till verbalt språk eller som alternativ för att förstå och använda språket. Vidare studeras omgivningens betydelse samt hur den pedagogiska miljön kan tillrättaläggas vid alternativ och kompletterande kommunikation. Den studerandes eget sätt att kommunicera bearbetas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: • analysera och reflektera över sitt eget sätt att kommunicera • belysa begreppet kommunikation och dess betydelse för lärande • beskriva och problematisera hur alternativa kommunikationssätt kan stödja olika individers behov. • beskriva, reflektera och analysera olika kommunikativa miljöer samt pedagogiska konsekvenser vid AKK användning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, litteraturstudier och skrivuppgifter. Utvärdering genomförs efter genomgången kurs. Av kursens 15 högskolepoäng utgör 5 högskolepoäng ett fördjupningsarbete. I kursen ingår att genomföra studier i pedagogiska verksamheter där AKK används.

Examination

De studerandes kunskaper och färdigheter prövas i skriftlig och muntlig form. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd(VG), Godkänd(G) eller Underkänd(U). Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära att annan lärare utses som examinator. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av delar av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av fakultetsnämnden för lärarutbildning. Blankett för ansökan: www.umu.se/blankett/SA

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i specialpedagogprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2011 vecka 36

  Kurslitteratur

  Barn utvecklar sitt språk
  Bjar Louise, Liberg Caroline
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-06743-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The handbook of augmentative and alternative communication
  Glennen Sharon, DeCoste Denise C
  San Diego : Singular Pub. Group : cop. 1997 : xv, 795 s. :
  ISBN: 1-56593-684-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
  Heister Trygg Boel, Andersson Ida (red.)
  3., rev. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet; Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2009 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-85435-71-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heister Trygg Boel
  Förslag till policy för AKK : barn med grav tal- och språkstörning och behov av alternativa kommunikationsvägar (AKK)
  1. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet ; a Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2003 : 39 s. :
  ISBN: 91-88337-83-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  GAKK : grafisk AKK : om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation
  Heister Trygg Boel, Hyltén Cavallius Sara
  Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2005 : 104 s. :
  ISBN: 91-631-7469-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommunikation i grupp : för barn och ungdomar med talhandikapp
  Heister Trygg Boel, Andersson Ida, Sigurd Pilesjö Maja
  1. uppl. : Malmö : SÖK : 2002 : 87 s. b ill. :
  ISBN: 91-88337-65-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heister Trygg Boel
  TAKK : tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
  2., rev. uppl. : Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2010 : 87 s. :
  ISBN: 978-91-633-6859-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lundgren Marianne
  Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?
  Filen finns under Kursledarinf : 2006 :
  Obligatorisk

  Lundkvist Gunnel
  När tålamodet rinner över - om att ritprata
  Specialpedagogiska institutet : 2007 :
  Obligatorisk

  Persson Bengt
  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap
  2.,[rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 184 s. :
  ISBN: 978-91-47-08456-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensson Ann-Katrin
  Barnet, språket och miljön : från ord till mening
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-01857-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativ og supplerende kommunikasjon : en innføring i tegnspråksopplaering og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker
  Tetzchner Stephen von, Martinsen Harald
  2. utg. : Oslo : Gyldendal akademisk : 2002 : xii, 379 s. :
  ISBN: 82-05-30444-0 (hft)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 3 och 11

  Valbar facklitteratur ca 600 sidor väljs i samråd med kursansvarig lärare

  Obligatorisk

  Gemensam problemlösning vid alternativ och kompletterande kommunikation (AAK)
  Zachrisson Gerd, Rydeman Bitte, Björck-Åkesson Eva
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : 2002 : 50 s. :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2010 vecka 3

  Kurslitteratur

  AKK på rätt nivå. Att träna och använda Alternativa och Kompletterande Kommunikation
  Berg Monica, Bergsten Christina
  Stockholm: Handikappinstitutet : 1998 :

  Barn utvecklar sitt språk. Kapitel 1-7.
  Bjar Louise, Liberg Caroline
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 292 s. :
  ISBN: 91-44-02793-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heister Trygg Boel
  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik
  1. uppl. : Vällingby : Handikappinstitutet : 1998 : 228 s. :
  ISBN: 91-88337-19-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heister Trygg Boel
  Förslag till policy för AKK : barn med grav tal- och språkstörning och behov av alternativa kommunikationsvägar (AKK)
  1. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet ; a Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2003 : 39 s. :
  ISBN: 91-88337-83-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  GAKK : grafisk AKK : om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation
  Heister Trygg Boel, Hyltén Cavallius Sara
  Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2005 : 104 s. :
  ISBN: 91-631-7469-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommunikation i grupp : för barn och ungdomar med talhandikapp
  Heister Trygg Boel, Andersson Ida, Sigurd Pilesjö Maja
  1. uppl. : Malmö : SÖK : 2002 : 87 s. b ill. :
  ISBN: 91-88337-65-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heister Trygg Boel
  TAKK Tecken som AKK
  Umeå: Specialpedagogiska institutet : 2004 :

  Persson Bengt
  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap
  Stockholm : Liber : cop. 2001 : 160 s. :
  ISBN: 91-47-05109-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensson Ann-Katrin
  Barnet, språket och miljön : från ord till mening. (Kapitel 6, ca 30 sidor)
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 220 s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-44-60041-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativ og supplerende kommunikasjon : en innføring i tegnspråksopplaering og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker
  Tetzchner Stephen von, Martinsen Harald
  2. utg. : Oslo : Gyldendal akademisk : 2002 : xii, 379 s. :
  ISBN: 82-05-30444-0 (hft)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Valbar facklitteratur ca 600 sidor väljs i samråd med kursansvarig lärare

  Gemensam problemlösning vid alternativ och kompletterande kommunikation (AAK)
  Zachrisson Gerd, Rydeman Bitte, Björck-Åkesson Eva
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : 2002 : 50 s. :