Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter, 15 hp

Engelskt namn: Special Education and Socialemotionel Difficulties

Denna kursplan gäller: 2015-05-18 och tillsvidare

Kurskod: 2SP009

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-06-18

Reviderad av: Prefekten, 2015-05-20

Innehåll

I kursen studeras barn och ungdomar i socioemotionella svårigheter. Specifikt intresse riktas mot kontextuella faktorers betydelse för socioemotionella svårigheters uppkomst. Med teoretisk förankring i sociokulturella, specialpedagogiska och psykologiska perspektiv belyses kunskapsfältet. Dessutom behandlas hur pedagoger kan bemöta barn, ungdomar och deras föräldrar samt hur skolan kan arbeta för att ge stöd och utmaning när socioemotionella svårigheter utgör ett hinder för elevers utveckling och lärande.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Beskriva olika uttryck för socioemotionella svårigheter hos barn och unga ur sociokulturella, specialpedagogiska och psykologiska perspektiv.
 • Redogöra för olika uppväxtvillkors och andra kontextuella faktorers betydelse för den socioemotionella utvecklingen hos barn och ungdomar.
Färdighet och förmåga
 • Observera och beskriva bakomliggande orsaker till skolsvårigheters uppkomst.
 • Analysera och föreslå åtgärder för att bemöta och hantera elevers olikheter och utveckling i relation till verksamhetens mål.
 • Reflektera över bemötande av elever som befinner sig i socioemotionella svårigheter och deras vårdnadshavare samt över samverkan med andra relevanta verksamheter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera över elevers olika förutsättningar och behov samt analysera den sociala interaktionens betydelse mellan lärare, elever och vårdnadshavare i utvecklandet av en gynnsam pedagogisk miljö och ett professionellt förhållningssätt i verksamheten.

Behörighetskrav

Univ; Lärarexamen

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av nätbaserade diskussionsseminarier och examinerande inlämningsuppgifter. Förebildligheten ska synas i kursens genomförande på så sätt att innehållet diskuteras och ställs i relation till läraruppdraget. Undervisningen sker via datorkommunikation varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Examination

Examination sker fortlöpande med skriftliga inlämningsuppgifter. Individuella uppgifter betygsätts enligt betygsskalan underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Övriga uppgifter betygsätts enligt skalan underkänd (U) och godkänd (G). Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt att analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå
  Eriksson Maria, Källström Åsa, Näsman Elisabet
  2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 277 s. :
  ISBN: 978-91-40-68879-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
  ISBN: 9789144126241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nielsen Anneli
  Ett liv i olika världar : unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser
  Umeå : Umeå Universitet : 2015 : 246 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100603
  ISBN: 9789176012215
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s 1-9, 79-112, 122-135

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
  Omarbetad upplaga 2 : [Stockholm] : Skolverket : [2019] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593388
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 2 och 3

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter och artiklar som tillhandahålls av läraren tillkommer.

  Valbar litteratur

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötande
  Hejlskov Elvén Bo, Edfelt David
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2017] : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82215-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blyga skolbarn
  Coplan Robert J., Moritz Rudasill Kathleen
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 173 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11558-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris
  Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon, Lindelöf Inger, Hjerman Pernilla Slotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-44-03741-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 7-136

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå
  Eriksson Maria, Källström Åsa, Näsman Elisabet
  2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 277 s. :
  ISBN: 978-91-40-68879-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
  ISBN: 9789144126241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nielsen Anneli
  Ett liv i olika världar : unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser
  Umeå : Umeå Universitet : 2015 : 246 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100603
  ISBN: 9789176012215
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 1-9, 79-112, 122-135

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
  Omarbetad upplaga 2 : [Stockholm] : Skolverket : [2019] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593388
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: kapitel 1, 2 och 3

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Texter och artiklar som tillhandahålls av läraren tillkommer.

  Valbar litteratur

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötande
  Hejlskov Elvén Bo, Edfelt David
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2017] : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82215-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hejlskov Elvén Bo
  Beteendeproblem i skolan
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 159 s. :
  ISBN: 9789127139473
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blyga skolbarn
  Coplan Robert J., Moritz Rudasill Kathleen
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 173 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11558-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris
  Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon, Lindelöf Inger, Hjerman Pernilla Slotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-44-03741-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 7-136

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 192 s. :
  ISBN: 9789147114214
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: kapitel 1, 2 och 3

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå
  Eriksson Maria, Källström Åsa, Näsman Elisabet
  2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 277 s. :
  ISBN: 978-91-40-68879-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nielsen Anneli
  Ett liv i olika världar : unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser
  Umeå : Umeå Universitet : 2015 : 246 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100603
  ISBN: 9789176012215
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 1-9, 79-112, 122-135

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
  ISBN: 9789144126241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pålsson David
  "Jag är bara 15 år, men ibland känns det som att det är kört" : Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]
  sid. 1-32 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 116 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591452
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Ingår i:
  Allmänna råd
  Stockholm : Skolverket : 1998- : sid. 80 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2014/allmanna-rad-for-arbete-med-extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram?id=3299
  Obligatorisk

  Artiklar som tillhandahålls av läraren tillkommer.

  Valbar litteratur

  Hejlskov Elvén Bo
  Beteendeproblem i skolan
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 159 s. :
  ISBN: 9789127139473
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötande
  Hejlskov Elvén Bo, Edfelt David
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2017] : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82215-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blyga skolbarn
  Coplan Robert J., Moritz Rudasill Kathleen
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 173 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11558-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris
  Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon, Lindelöf Inger, Hjerman Pernilla Slotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-44-03741-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 7-136

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 192 s. :
  ISBN: 9789147114214
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: kapitel 1, 2 och 3

  Barnard Marina
  Drug addiction and families
  London : Jessica Kingsley Publishers : cop. 2007 : 175 s. :
  ISBN: 1-84310-403-2 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 11-23, 80-100

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Hindberg Barbro
  Sårbara barn : att vara liten, misshandlad och försummad
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2006 : 228 s. :
  ISBN: 91-7205-490-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 11-27, 42-68, 89-117

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590752
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Mobbning eller anti-demokratiska handlingar?
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : sid. 97-110 :
  Ladda ner utgåvan

  Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå
  Eriksson Maria, Källström Åsa, Näsman Elisabet
  2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 277 s. :
  ISBN: 978-91-40-68879-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nielsen Anneli
  Ett liv i olika världar : unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser
  Umeå : Umeå Universitet : 2015 : 246 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100603
  ISBN: 9789176012215
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 1-9, 79-112, 122-135

  Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever
  Persson Bengt, Persson Elisabeth
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 183 s. :
  ISBN: 978-91-47-10088-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pålsson David
  "Jag är bara 15 år, men ibland känns det som att det är kört" : Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]
  sid. 1-32 :
  Ladda ner pdf

  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Ingår i:
  Allmänna råd
  Stockholm : Skolverket : 1998- : sid. 80 :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299

  Valbar litteratur

  Hejlskov Elvén Bo
  Beteendeproblem i skolan
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 159 s. :
  ISBN: 9789127139473
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötande
  Hejlskov Elvén Bo, Edfelt David
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2017] : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82215-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blyga skolbarn
  Coplan Robert J., Moritz Rudasill Kathleen
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 173 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11558-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris
  Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon, Lindelöf Inger, Hjerman Pernilla Slotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-44-03741-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 7-136

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 33

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 192 s. :
  ISBN: 9789147114214
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: kapitel 1, 2 och 3

  Barnard Marina
  Drug addiction and families
  London : Jessica Kingsley Publishers : cop. 2007 : 175 s. :
  ISBN: 1-84310-403-2 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 11-23, 80-100

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar
  Ingår i:
  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- : sid. 120 :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3375

  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  Greene Ross W., Klenz Jönsson Silvia
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 322 s. :
  ISBN: 978-91-44-07466-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar. s 15-129, 247-308

  Hindberg Barbro
  Sårbara barn : att vara liten, misshandlad och försummad
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2006 : 228 s. :
  ISBN: 91-7205-490-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 11-27, 42-68, 89-117

  Kinge Emilie
  Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Lund : Studentlitteratur : 2008 :
  ISBN: 978-91-44-04298-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590752
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Mobbning eller anti-demokratiska handlingar?
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : sid. 97-110 :
  Ladda ner utgåvan

  Metell Barbro
  Barn som ser pappa slå
  Stockholm : Gothia : 2001 : 162, [1] s. :
  ISBN: 91-7205-324-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 28-45

  Nielsen Anneli
  Ett liv i olika världar : unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser
  Umeå : Umeå Universitet : 2015 : 246 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100603
  ISBN: 9789176012215
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 1-9, 79-112, 122-135

  Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever
  Persson Bengt, Persson Elisabeth
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 183 s. :
  ISBN: 978-91-47-10088-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pålsson David
  "Jag är bara 15 år, men ibland känns det som att det är kört" : Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]
  sid. 1-32 :
  Ladda ner pdf

  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Ingår i:
  Allmänna råd
  Stockholm : Skolverket : 1998- : sid. 80 :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299

  Valbar litteratur

  Hejlskov Elvén Bo
  Beteendeproblem i skolan
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 159 s. :
  ISBN: 9789127139473
  Se bibliotekskatalogen Album

  Liljegren Britta
  Elever i svårigheter : familjen och skolan i samspel
  2., [rev. och omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2000 : 254 s. :
  ISBN: 91-44-01291-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hon sitter ju bara där! : inagerande beteende hos barn och unga
  Lund Ingrid, Lindelöf Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 148 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32086-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-03997-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris
  Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon, Lindelöf Inger, Hjerman Pernilla Slotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-44-03741-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 7-136

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2016 vecka 35

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 192 s. :
  ISBN: 9789147114214
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: kapitel 1, 2 och 3

  Barnard Marina
  Drug addiction and families
  London : Jessica Kingsley Publishers : cop. 2007 : 175 s. :
  ISBN: 1-84310-403-2 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 11-23, 80-100

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar
  Ingår i:
  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- : sid. 120 :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3375

  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  Greene Ross W., Klenz Jönsson Silvia
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 322 s. :
  ISBN: 978-91-44-07466-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar. s 15-129, 247-308

  Hindberg Barbro
  Sårbara barn : att vara liten, misshandlad och försummad
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2006 : 228 s. :
  ISBN: 91-7205-490-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 11-27, 42-68, 89-117

  Kinge Emilie
  Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Lund : Studentlitteratur : 2008 :
  ISBN: 978-91-44-04298-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590752
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Mobbning eller anti-demokratiska handlingar?
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : sid. 97-110 :
  Ladda ner utgåvan

  Metell Barbro
  Barn som ser pappa slå
  Stockholm : Gothia : 2001 : 162, [1] s. :
  ISBN: 91-7205-324-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 28-45

  Nielsen Anneli
  Ett liv i olika världar : unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser
  Umeå : Umeå Universitet : 2015 : 246 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100603
  ISBN: 9789176012215
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 1-9, 79-112, 122-135

  Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever
  Persson Bengt, Persson Elisabeth
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 183 s. :
  ISBN: 978-91-47-10088-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pålsson David
  "Jag är bara 15 år, men ibland känns det som att det är kört" : Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]
  sid. 1-32 :
  Ladda ner pdf

  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Ingår i:
  Allmänna råd
  Stockholm : Skolverket : 1998- : sid. 80 :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299

  Valbar litteratur

  Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder
  Hejlskov Jørgensen Bo, Hejlskov Elvén Bo
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-44-05652-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Liljegren Britta
  Elever i svårigheter : familjen och skolan i samspel
  2., [rev. och omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2000 : 254 s. :
  ISBN: 91-44-01291-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hon sitter ju bara där! : inagerande beteende hos barn och unga
  Lund Ingrid, Lindelöf Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 148 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32086-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-03997-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris
  Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon, Lindelöf Inger, Hjerman Pernilla Slotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-44-03741-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda delar: s 7-136

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2015 vecka 21

  Asp Onsjö Lisa
  Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-05009-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnard Marina
  Drug addiction and families
  London : Jessica Kingsley Publishers : cop. 2007 : 175 s. :
  ISBN: 1-84310-403-2 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn vi bekymrar oss om
  Drugli May Britt, Wallgren Gunnel
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 189 s. :
  ISBN: 91-47-05149-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  Greene Ross W., Klenz Jönsson Silvia
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 322 s. :
  ISBN: 978-91-44-07466-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
  Greene Ross W., Gerland Gunilla
  Stockholm : Cura : 2003 : 287, [1] s. :
  ISBN: 91-89091-26-4 : 318:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder
  Hejlskov Jørgensen Bo, Hejlskov Elvén Bo
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-44-05652-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn med socio-emotionella problem
  Johannessen Eva, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 142 s. :
  ISBN: 91-44-00215-7 ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Katharina
  Om barnen i missbrukets skugga : vad kan du göra i din kommun?
  Stockholm : Alkoholkommittén : 2004 : 76 s. :
  ISBN: 91-631-5550-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kadesjö Björn
  Barn med koncentrationssvårigheter
  3. uppl. : Stockholmb Liber,c 2008e (Spanien) : Liber : 2008 : 304 s. :
  ISBN: 91-47-08418-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hindberg Barbro
  Sårbara barn : att vara liten, misshandlad och försummad
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2006 : 228 s. :
  ISBN: 91-7205-490-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris
  Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon, Lindelöf Inger, Hjerman Pernilla Slotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-44-03741-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Liljegren Britta
  Elever i svårigheter : familjen och skolan i samspel
  2., [rev. och omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2000 : 254 s. :
  ISBN: 91-44-01291-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hon sitter ju bara där! : inagerande beteende hos barn och unga
  Lund Ingrid, Lindelöf Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 148 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32086-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-03997-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Mobbning eller anti-demokratiska handlingar?
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : sid. 97-110 :
  Ladda ner utgåvan

  Nielsen Anneli
  Ett liv i olika världar : unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser
  Umeå : Umeå Universitet : 2015 : 246 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100603
  ISBN: 9789176012215
  Se bibliotekskatalogen Album

  Orlenius Kennert
  Värdegrunden - finns den?
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 231 s. :
  ISBN: 9789147020904
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pålsson David
  "Jag är bara 15 år, men ibland känns det som att det är kört" : Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]
  sid. 1-32 :
  Ladda ner pdf

  På tal om mobbning - och det som görs : kunskapsöversikt
  Stockholm : Skolverket : 2009 : 202 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2224z Fulltext
  ISBN: 978918545599
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverkets allmänna råd
  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm: Skolverket: 2014: 80 s :
  Fulltext

  Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : [2012] : 57 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats

  Thors Christina
  Utstött : en bok om mobbning
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2007 : 161 s. :
  ISBN: 9789197659840
  Se bibliotekskatalogen Album