Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik A, 30 hp

Engelskt namn: Statistics, Basic Level

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2ST004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2008-06-25

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Kursen består av åtta moment.

Moment 1: Statistikens grunder 1, (7 hp)
Moment 2: Inlämningsuppgift i statistikens grunder 1, (2.5 hp)
Moment 3: Statistikens grunder 2, (4 hp)
Moment 4: Inlämningsuppgift i statistikens grunder 2, (1.5 hp)
Moment 5: Sannolikhetsteori (6 hp)                       
Moment 6: Inlämningsuppgift i sannolikhetsteori (1.5 hp)            
Moment 7: Statistisk inferens med tillämpningar (6 hp)           
Moment 8: Inlämningsuppgift i statistisk inferens (1.5 hp)       

Moment 1  
Under momentet behandlas de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Metoder för att grafiskt eller numeriskt beskriva data behandlas, i syfte att ge en illustrativ och sammanfattande bild av en ofta komplicerad verklighet. Statistisk inferens behandlar metoder för att dra slutsatser om populationer utifrån stickprov. Metoder för punktskattning, konfidensintervall och hypotesprövning kommer att behandlas under momentets gång. Kopplingen mellan statistisk hypotesprövning och hypotetisk-deduktiv metod diskuteras. Stor vikt läggs vid förståelse av viktiga statistiska begrepp inom momentets ram. Under momentet ges exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under momentet.

 
Moment 2
Momentet består av att i grupp genomföra en enkätundersökning i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 1. Uppgiften består i stora drag av att

*            planera en undersökning,
*            konstruera en enkät,
*            samla in data,
*            analysera insamlade data,
*            sammanställa resultatet av undersökningen i en rapport,
*            presentera resultaten muntligt vid minst ett obligatoriskt seminarium,
*            granska en annan grupps rapport.

Moment 3
Fokus i momentet ligger på att beskriva samt analysera samband mellan två eller flera variabler. Metoder som korrelation, enkel linjär samt multipel linjär regression behandlas ingående. Stor vikt läggs vid förståelse av viktiga statistiska begrepp inom momentets ram. Under momentet ges exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under momentet.

Moment 4
Momentet består av att i grupp genomföra en omfattande uppgift i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 3. Uppgiften består i stora drag av att

*            analysera ett datamaterial,
*            sammanställa resultatet av undersökningen i en rapport,
*            presentera resultaten muntligt vid minst ett obligatoriskt seminarium,
*            granska en annan grupps rapport,

Moment 5  
Momentet behandlar några av grunderna inom sannolikhetslära, bl.a. utfallsrum och händelser, betingade sannolikheter, oberoende händelser, stokastiska variabler, väntevärde och varians samt några välkända sannolikhetsfördelningar. Även några för sannolikhetsläran grundläggande satser berörs.

Sannolikhetsläran utgör grunden för den statistiska inferensteorin om hur slutsatser kan dras från data med slumpmässiga inslag. Samplingfördelningar utgör en viktig bro mellan sannolikhetsläran och den statistiska inferensteorin och behandlas därför i detta moment.

Moment 6
Momentet löper delvis parallellt med moment 5 och bygger på obligatoriska inlämningsuppgifter i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 5.

Moment 7
Momentet ägnas åt grundläggande statistisk inferensteori för att öka förståelsen av viktiga metoder och begrepp som berörts i kursens första fyra moment. Ett viktigt inslag är en fördjupning av teorin bakom punkt- och intervallskattning och hypotesprövning samt normalfördelningens betydelse vid denna typ av inferens. Fortsättningsvis ägnas en stor del av momentet åt generaliseringar av de metoder behandlats i kursens första fyra moment. Exempel på sådana generaliseringar är metoder vid jämförelser av fler än två populationer samt inferens som varken förutsätter normalfördelning eller stora stickprov. I momentet ingår även metoder för att studera samband mellan variabler där utfallsvariabeln bara kan anta två värden, en s.k. binär variabel.

Moment 8
Momentet löper delvis parallellt med moment 7 och bygger på obligatoriska inlämningsuppgifter i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 7.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för moment 1-4
Efter att ha genomgått moment 1-4 förväntas studenten kunna:

*    redogöra för de grundläggande stegen i en statistisk undersökning,
*    redogöra för den grundläggande statistiska terminologi som är relevant för respektive moment i kursen,
*    tillämpa statistiska metoder såsom punktskattning, konfidensintervall samt hypotesprövning,
*    tolka erhållna statistiska resultat och sätta dem i sitt sammanhang,
*    genomföra sambandsanalyser i form av enkla och multipla linjära regressionsanalyser,
*    utifrån frågeställning och typ av data välja lämpliga statistiska analysmetoder bland dem som kursen behandlar
*    genomföra en enkätundersökning,
*    skriftligt och muntligt redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar,
*    kritiskt granska ett statistiskt arbete,
*    använda relevant programvara för bearbetning, analys och presentation av datamaterial.

Förväntade studieresultat för moment 5-8
Efter att ha genomgått moment 5-8 förväntas studenten kunna:

*    beskriva stokastiska variabler och deras egenskaper,
*    beräkna sannolikheter för de situationer som behandlas i kursen,
*    tillämpa grundläggande satser inom sannolikhetsteorin,
*    beskriva statistikor och deras egenskaper,
*    redogöra för teorin bakom konfidensintervall och hypotesprövning,
*    tillämpa de metoder för konfidensintervall och hypotesprövning som behandlas i kursen,  
*    tillämpa de metoder för jämförelse av fler än två populationer som behandlas i kursen,
*    tillämpa de metoder för sambandsanalys med en binär utfallsvariabel som behandlas i kursen,
*    muntligt och skriftligt presentera statistiska resultat,
*    kritiskt granska statistiska resultat,
*    använda de programvaror som ingår i kursen för bearbetning, analys och presentation av datamaterial,
*    på en grundläggande nivå tillgodogöra sig huvuddragen i vetenskapliga studier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlektioner, seminarier och handledning. Obligatoriska inlämningsuppgifter/seminarier förekommer inom moment 2, 4, 6 och 8.

Examination

Kunskapskontrollen sker genom skriftliga individuella salstentamen av moment 1, 3, 5 och 7. På skriftliga prov ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Moment 2 4, 6 och 8 examineras via obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter som också presenteras muntligt vid minst ett obligatoriskt seminarium. Vissa av uppgifterna kommer att utföras i grupp.  Opponering på ett annat arbete är också en del av examinationen inom dessa moment.  På moment 2, 4, 6 och 8 ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum då redogörelse senast ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges. Eventuella kompletteringar skall ske senast två veckor efter momentens slutdatum.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.           
              
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
           
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

The practice of statistics for business and economics
Alwan Laryth C, Craig Bruce A., McCabe George P.
Fifth edition : New York : Macmillan Education : [2020] : xxxiii, 767, 19, 20, 46, 7 sidor :
ISBN: 9781319324810
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett stycke statistik
Jonsson Dag, Norell Lennart
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : [4], iii, [1], 216 s. :
ISBN: 9789144029894
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande litteratur, ca. 90 sidor.