"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistiska tillämpningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistical Application Areas

Denna kursplan gäller: 2021-12-06 och tillsvidare

Kurskod: 2ST030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Statistiska institutionens styrelse, 2008-02-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-11-25

Innehåll

I denna kurs lyfter vi olika aspekter av rollen som statistiker eller data scientist. Denna yrkesroll (nedan enbart benämnt som statistiker) är viktig i samhället. Statistiker återfinns inom många olika verksamheter och arbetet inkluderar ofta nära samarbete med andra ämnesområdesföreträdare.

I kursen ingår gästföreläsningar och studiebesök där verksamma inom olika ämnesområden beskriver sitt arbete och hur behovet av kunskap inom statistik och data science kommer in. Under kursen får studenterna göra ett fördjupningsarbete om statistikerns roll inom ett eget valt ämnesområde (så som medicin och hälsa, finans, idrott, miljö etc.). Vidare får studenten redogöra för såväl etiska aspekter som statistikerns roll för en hållbar utveckling. Studenten får övning i att kritiskt granska och bedöma rimligheten i statistiska resultat och slutsatser i arbeten med statistiskt innehåll. Kursen behandlar även olika aspekter av statistisk konsultation, däribland kommunikation med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik. Det exakta innehållet i gästföreläsningar och studiebesök kan variera mellan kurstillfällen.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:  

1.    redogöra, muntligt och skriftligt, för statistiska tillämpningar inom olika ämnesområden,
2.    reflektera över statistikerns roll inom olika ämnesområden,
3.    redogöra för statistikerns roll för en hållbar utveckling,
4.    kritiskt granska rimligheten av resultat och slutsatser i vetenskapliga artiklar där statistik tillämpas samt i motsvarande publikationer för allmänheten,
5.    reflektera över hur man kommunicerar statistiska frågeställningar och resultat med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik,
6.    formulera en frågeställning från något annat ämnesområde i statistiska termer och välja lämplig analysmetod,
7.    redogöra för etiska aspekter i samband med statistiskt arbete.

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30hp, eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. På kursen förekommer obligatoriska inlämningsuppgifter/seminarier. Undervisningen i vissa delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom individuella samt gruppvisa skriftliga redogörelser och muntliga presentationer av utförda arbeten. På minst ett skriftligt arbete ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På övriga skriftliga arbeten samt muntliga presentationer ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på kursen har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.