Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik C2: Självständigt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Statistics C2: Bachelor´s thesis

Denna kursplan gäller: 2015-01-19 och tillsvidare

Kurskod: 2ST049

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-09-25

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete (kandidatuppsats), 15.0 hp
Under kursen får studenten utföra ett statistiskt arbete som redovisas i en uppsats. I normalfallet ska uppsatsen skrivas av två studenter tillsammans. Arbetet kan bestå av statistisk analys av data, utvärdering av statistiska metoder eller genomgång och sammanfattning av litteratur kring något statistiskt område. Ämnet som behandlas kan ha anknytning till pågående forskning vid universitetet, vara arbete av konsultationskaraktär, exempelvis i samverkan med extern part utanför akademin, eller behandla ett eget intresseområde. Uppsatsen presenteras och försvaras muntligt vid ett öppet seminarium. I kursen ingår också granskning, värdering och diskussion av andra studenters uppsatser.
 

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
  • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett delområde av statistikämnet, •
  • självständigt söka och värdera statistisk kunskap, •
  • formulera, avgränsa och analysera en statistisk problemställning, •
  • skriftligt redovisa, med vetenskaplig dokumentationsteknik, ett självständigt statistiskt arbete, •
  • muntligt redovisa och försvara ett självständigt statistiskt arbete, •
  • granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatser,•
  • förmedla statistisk kunskap till personer utan specialkunskaper i ämnet statistik,
  • uppvisa förmåga att genomföra ett arbete inom fastställd tidsram.

Behörighetskrav

Univ: Statistik C1, 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och handled­ning. Handledning ges endast under den tid då kursen pågår. Obligatoriska seminarier förekommer.
 

Examination

Uppsatsen skall framläggas och försvaras vid ett obligatoriskt seminarium. Den studerande skall dessutom opponera på en uppsats i statistik. För att bli godkänd på momentet krävs, förutom att uppsatsen blir godkänd, godkänd presentation och godkänt försvar av uppsatsen samt en godkänd opposition.
 
På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfat­tande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla kursdelar är godkända.
 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skrift­lig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstill­fälle.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garante­ras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.


Tillgodoräknande

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
 
 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 4

Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet. Obligatorisk. Kompletterande litteratur relevant för det självständiga arbetet. Obligatorisk.

Referenslitteratur

Så skriver du akademiska uppsatser
Grüttner Mathias, Gregersen Arvid, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 2011 : 87 s. :
ISBN: 978-91-44-07150-3
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats [Elektronisk resurs]
Rienecker Lotte., Stray Jørgensen Peter., Skov Signe.
Johanneshov : MTM : 2014. : 1 CD-R :