Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistisk kommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistical communication

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 2ST051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-02-25

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Under kursen får studenten övning i olika aspekter av statistisk kommunikation. Studenten får träning i att både skriva om statistik och presentera resultat grafiskt för specialister och allmänhet. Vidare får studenten träning i muntlig kommunikation och samarbete med andra studenter på kursen. Huvudsyftet är att ge studenten möjlighet att reflektera över hur statistiska kunskaper kan tillämpas, utvecklas och förmedlas. I kursen ingår även att utveckla sina statistiska kunskaper genom att lära sig någon, för studenten, ny statistisk metod. Det exakta innehållet kan variera mellan kurstillfällen.
 

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:  
  • identifiera statistiska problemställningar utifrån faktiska eller fiktiva konsultproblem, 
  • visa förmåga att planera, samarbeta i grupp, dokumentera och genomföra projekt inom utsatt tid,
  • söka och värdera information om statistiska metoder,
  • visa färdighet i att formulera och förmedla sina kunskaper på ett tydligt och språkligt korrekt sätt, i så väl populärvetenskapliga som korta akademiska texter,
  • tillämpa grundläggande principer för referenshantering,
  • visa förmåga att ge konstruktiv kritik på andras arbeten genom att lyfta fram såväl styrkor som svagheter,
  • visa förmåga att strukturerat sammanfatta, diskutera och förmedla sina arbeten muntligt,
  • förmedla statistisk kunskap till personer utan specialkunskaper i ämnet statistik,
  • tillämpa principer för visualisering av data.

Behörighetskrav

Univ: Statistik A (30 hp) och Visualisering av data (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. På kursen förekommer obligatoriska seminarier/inlämningsuppgifter.
 

Examination

Examinationen sker genom individuella samt gruppvisa skriftliga redogörelser och muntliga presentationer av utförda arbeten.

På samtliga arbeten ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfat­tande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på kursen har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.


 

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Lindstedt Inger
Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
ISBN: 9789144096667
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skriv populärvetenskapligt
Klepke Birgita, Rydell Susanne
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 144 s. :
ISBN: 9789147114399
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande kostnadsfri litteratur (artiklar, referensböcker, etc.) relevanta för de muntliga och skriftliga arbetena.