Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Global and Regional Governance, 15 hp

Engelskt namn: Global and Regional Governance

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2017-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SV031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2010-11-01

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-02

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en generell överblick samt specialisering inom fältet global och regional styrning, med särskild betoning på flernivåstyre. Syftet med kursen är att utveckla kunskap och kompetens som är relevant för ett framtida arbete på olika förvaltningsnivåer inom Sverige såväl som i andra länder eller internationellt. Kursen syftar dessutom till att förbereda studenten för fortsatta akademiska studier på forskarnivå.
 
Kursen består av avancerade litteraturstudier, självständiga vetenskapliga analyser, samt arbete med empiriska fallstudier.
 
Kursen består av två lika stora delar. Det första blocket fokuserar på moderna teorier kring globalisering, regionalisering och flernivåstyre. Det innebär att kursen kommer att behandla förändringar i styret av den traditionella nationalstaten och dess demokratiska struktur. Regional integration är ännu ett tema, samt hållbar resursförvaltning i ett flernivåstyre. Det andra blocket består av studiet av det politiska styret och offentlig förvaltning i Kina.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat avseende kunskap och förståelse
  • beskriva och jämföra institutioner och processer i global och regional styrning,
  • diskutera och jämföra hur olika teorier definierar, förstår och analyserar styrning,
  • redogöra för och diskutera olika perspektiv på styrning, inklusive styrning på internationell nivå, regional integration samt styrning av hållbar utveckling,
  • definiera och operationalisera relevanta begrepp samt 
  • tänka kritiskt och konstruktivt vad gäller olika vetenskapliga perspektiv.
Förväntade studieresultat avseende färdighet och förmåga kunna
  • använda relevanta begrepp i analyser av global och regional styrning samt presentera dessa i skriftlig och muntlig form,
  • identifiera, samla in och arbeta med empiriskt såväl som teoretiskt material som är relevant för att utföra kursens uppgifter,
  • analysera specifika förhållanden för styrning, förvaltning, politik och utveckling i Kina.

Behörighetskrav

Freds- och konfliktstudier 90 hp (60p) eller Statsvetenskap 90 hp (60p) eller motsvarande.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger i hög utsträckning på självstudier. Det genomförs dock föreläsningar som hjälp och stöd i studentens egen läsning. Under det första blocket genomförs obligatoriska litteraturseminarier utifrån de olika teman som behandlas på kursen, inklusive styrning på internationell nivå, styrning på regional nivå, samt styrning av hållbar utveckling. Studenten kommer också i detta sammanhang att genomföra muntliga presentationer samt skriva kortare arbeten. Det andra blocket om politik och styrning i Kina består även det av obligatoriska seminarier, inklusive muntliga presentationer och skriftliga arbeten. Kursen avslutas med ett större skriftligt eget arbete som kopplar samman kursens två delmoment.

Examination

Kursen examineras på två sätt. För det första genom seminarier där studenten muntligt och skriftligt ska presentera olika slutsatser. Dessa seminarier är obligatoriska och kan ge betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studenten måste vara godkänd på samtliga seminarier för att erhålla ett slutgiltigt kursbetyg. För det andra ska studenten skriva ett längre arbete som slutexamination. På detta arbete kan studenten få betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Betyg på kursen sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd(U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och på det längre skriftliga arbetet som skrivs som slutexamination. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och övningar samt Väl godkänd (VG) på slutexaminationen.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Course literature list and schedule can be found on the course homepage of the Department of Political Science:
Department of Political Science :
http://www.pol.umu.se/svenska/student/course-homepage/