"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor's Degree Thesis in Police Work

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 till 2023-07-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2UP005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-04-17

Reviderad av: Föreståndaren, 2021-06-16

Innehåll

Kursen ger den studerande tillfälle att självständigt fördjupa sig inom ett polisiärt relevant område. Studenten får tillämpa vetenskaplig metod för att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete. I kursen utvecklar studenten sitt kritiska eller prövande förhållningssätt och sin färdighet i att skriva vetenskaplig uppsats. Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan studerandes uppsats ingår i kursen. Studenten har under tiden för kursen tillgång till en handledare.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Avseende kunskap och förståelse

 • Visa kunskap om tidigare forskning av relevans för polisiärt arbete.
 • Beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i uppsatsarbetet.

Avseende färdighet och förmåga           

 • Självständigt formulera, genomföra och rapportera ett uppsatsarbete inom polisiärt arbete utifrån givna tidsramar, präglat av klarhet och stringens med användande av vedertagen referensteknik.
 • Självständigt söka och granska polisvetenskaplig forskning med relevans för uppsatsabetet.
 • Självständigt samla in och tolka data med relevans för en vetenskaplig forskningsstudie i polisiärt arbete.
 • Visa förmåga till reflektioner över grunderna för sitt kunskapssökande och sina ståndpunkter.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten med en vetenskaplig medvetenhet.
 • Diskutera det egna uppsatsarbetet samt medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter.
 • Självständigt kunna relatera det egna arbetet till befintlig polisvetenskaplig forskning.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs godkända kurser motsvarande 60 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete varav minst 7,5 hp vetenskaplig metod inom polisiärt arbete/samhällsvetenskap, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Saknas formell behörighet kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens (se https://www.umu.se/utbildning/kommer-jag-in/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/).

Undervisningens upplägg

Det självständiga uppsatsarbetet är en process med kontinuerlig handledning. Det förutsätts att den framväxande uppsatsen presenteras för handledaren vid minst tre tillfällen under uppsatsarbetets gång, efter överenskommelse med handledaren. När uppsatsen är klar presenteras den vid ett oppositionsseminarium där andra studenter opponerar på uppsatsen.

Tillgång till handledning ges under det kurstillfälle då den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Studenten uppmuntras att i samråd med Polismyndigheten komma överens om ett lämpligt undersökningsområde.

Examination

Examination av kursen sker individuellt, dels genom ett oppositionsseminarium med tillhörande individuell skriftlig opposition och dels genom uppsats.
 
Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.
Förutom ordinarie examinationstillfälle erbjuds minst ytterligare två omprov inom ett år. Det råder ingen begränsning i antalet examinationstillfällen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
För en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknade prövas av studentcentrum/examina vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

Tillgång till handledning ges under det kurstillfälle då den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
  Abrahamson Löfström Carina, Rombach Björn
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 331 sidor :
  ISBN: 9789144130682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.

 • Giltig från: 2022 vecka 25

  Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
  Abrahamson Löfström Carina, Rombach Björn
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 331 sidor :
  ISBN: 9789144130682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
  Abrahamson Löfström Carina, Rombach Björn
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 331 sidor :
  ISBN: 9789144130682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.