"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationellt polisarbete, 7,5 hp

Engelskt namn: International Police Work

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2UP025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder.
 
Kursen behandlar tre områden inom internationellt polisarbete. Ett handlar om olika internationella strategiska och operativa polisiära samarbeten som syftar till att utreda, förebygga, och förhindra brottslig verksamhet. Samverkan sker inom EU (t.ex. med Europol), Schengen, och Norden, samt inom internationella organisationer såsom Interpol och Förenta Nationerna (FN). Ett annat område är Polisens bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbeten som finansieras av Sida och EU-kommissionen. Dessa drivs av polisen, kan inkludera andra lokala partners än polisen och syftar till att stärka polisverksamheten inom prioriterade områden. Det tredje området är insatser för att främja fred och säkerhet och förebygga internationella konflikter. Stärkandet av rättsväsendet i andra länder genomförs via exempelvis EU och FN. Alla former av samarbeten kan innehålla utmaningar beroende på vilken polismodell som influerar hur polisen är organiserad och gör sina prioriteringar. Inom dessa områden fokuserar kursen på samverkan samt kunskapsbaserat och evidensbaserat internationellt polisarbete.
 
Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  
Avseende kunskap och förståelse  

  • Redogöra för och särskilja mellan olika polismodeller utifrån huvudsakligt syfte och mål.  
  • Redogöra för och särskilja polisiära internationella samarbetsformer, relevanta internationella organisationer och deras arbetsområden.
  • Uppvisa kunskap och förståelse för den svenska polisens roll i internationellt polisarbete.   

Avseende färdigheter och förmåga

  • Analysera och problematisera kunskapsbildningen i de olika formerna av internationellt polisarbete.
  • Uppvisa en fördjupad förmåga att självständigt identifiera, strukturera och tillämpa vetenskapliga perspektiv på internationellt polisarbete.  

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt diskutera och analysera internationell samverkan kring brottslighet, brottförebyggande och tillitsskapande arbete.
  • Visa ett analytiskt och undersökande förhållningssätt till internationellt polisarbete.

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier samt föreläsningar och gruppövningar med handledning. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom muntliga och skriftliga seminarier och individuella skriftliga inlämningsuppgifter som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och en individuell hemtentamen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella hemtentamen. 
 
För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för magisterprogrammet senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Bayley David H.
Changing the guard [Elektronisk resurs] : developing democratic police abroad
New York : Oxford University Press : 2006 : vii, 171 p. :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: Utvalda kapitel, boken finns tillgänglig online

Studying policing comparatively: obstacles, preliminary results and promises
de Maillard Jacques, Roché Sebastian
Policing and society : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 28 (4), 385-397.

Crime prevention in Colombia: A pilot study [Elektronisk resurs]
Inzunza Miguel, Carlsson Niclas
Taylor & Francis Group : 2021 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-188907
Obligatorisk
Läsanvisning: 1-20. doi:10.1080/01924036.2021.1992640

Mawby R. I.
Policing across the world [Elektronisk resurs] : issues for the twenty-first century
London : UCL Press : 1999 : xi, 244 p. :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: Utvalda kapitel, boken finns tillgänglig online

Everyday Police Work Abroad: A Story of Experience, Continuity and Change in Multilateral Missions
Neubauer Philipp, Friesendorf Cornelius, C. Schroeder Ursula
International Peacekeeping : 2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 29:2, 308-332, DOI: 10.1080/13533312.2022.2047026

Building peace abroad and coming back home: experiences of Swedish police officers
Saati Abrak, Eklund Wimelius Malin
Policing and Society : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 28:9, 1050-1064, DOI: 10.1080/10439463.2016.1276181

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.