Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och hälsa, självständigt arbete med inriktning företagssköterska, 15 hp

Engelskt namn: Master thesis in Occupational Health with specialisation in Occupational Health Nursing

Denna kursplan gäller: 2020-05-11 och tillsvidare

Kurskod: 3AH005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-04-03

Innehåll

Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt examensarbete inom området arbetsliv och hälsa, med inriktning  företagssköterska. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Kursen omfattar formulering av frågeställning, datainsamling, dataanalys, uppsatsskrivning och presentation/försvar av det egna examensarbetet. Även kritisk granskning av annan kursdeltagares examensarbete ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
 • Uppvisa övergripande och fördjupad kunskap om relevanta teorier inom området arbetsliv och hälsa.
 • Uppvisa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
 • Uppvisa kunskap om individskyddskrav och andra etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
Färdigheter och förmåga: 
 • Visa förmåga att identifiera och formulera ett syfte med avgränsande frågeställningar.
 • Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i en uppsats.
 • Visa förmåga att integrera kunskap, analysera resultat och diskutera komplexa företeelser.
 • Tillämpa metoder för litteratursökning, samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning.
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med andra.
 • Konstruktivt granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 • Kritiskt granska och värdera teorier, metodval och resultat utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Behörighetskrav

Antagen till magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa med inriktning företagssköterska. Lägst betyg godkänd (G) på samtliga kurser termin 1 och 2, samt på kursen "Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa", termin 3.

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd som en distanskurs på halvfart med en obligatorisk träff på Campus Umeå.
Kursen förutsätter att studenten har tillgång till dator, internet, webkamera och headset med mikrofon. Undervisningen bedrivs i form av handledning och seminarier. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.
 
Examensarbetet kan komma att utföras individuellt eller i par men studenterna arbetar självständigt under handledning. Examensarbetet redovisas vid ett obligatoriskt seminarium på Campus Umeå.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Om särskilda skäl föreligger har studenten rätt att begära byte av handledare. Kontaktperson är studierektor för magisterprogrammet "Arbetsliv och hälsa".

Examination

Kursen examineras individuellt genom ett självständigt examensarbete under kursens gång. Deltagande vid uppsatsseminarier är obligatoriskt och studenten skall självständigt presentera och försvara sitt självständiga arbete samt kritiskt granska annans/andras självständiga arbete(n).

Som betyg används en tregradig betygsskala Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). 
För att bli godkänd på kursen krävs följande:
 • godkänd skriftlig projektplan
 • fullgjorda obligatoriska moment
 • godkänd insats vid muntlig presentation och försvar av eget arbete
 • godkänd insats vid skriftlig och muntlig opponering av kursdeltagares uppsats
 • godkänd skriftlig uppsats

För betyget Väl godkänd på kursen krävs förutom kraven för godkänt betyg Väl godkänd på den skriftliga uppsatsen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av dess olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomgångna. 

Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om undervisningstillfället.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas nytt provtillfälle enligt universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". Student som utan godkänt resultat genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till programrådet vid institutionen för epidemiologi och global hälsa.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.