Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapiteorier och modeller 2, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy Theories and Models 2

Denna kursplan gäller: 2007-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3AT006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-03-05

Innehåll

Kursen innehåller fördjupning inom Model of Human Occupation (MoHO) samt kanadensiska arbetsterapeutiska modeller.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - redogöra och kritiskt värdera teorier om människan och människans aktivitet med utgångspunkt i arbetsterapeutiska teorier och modeller - kritiskt analysera arbetsterapeutiska teorier och modeller utifrån den egna arbetsterapeutiska verksamheten - argumentera för val av integrerad arbetsterapeutisk bedömning och interventionsprocess. - kritiskt granska och värdera styrkor och svagheter i de studerade arbetsterapeutiska modellerna

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen alternativt arbetsterapeutexamen 150 hp med påbyggnadsutbildning i arbetsterapi, 30 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på svenska och engelska. Kursen är en modifierad distanskurs med kursträffar i Umeå och fördröjd studietakt. Kunskap inhämtas framför allt via föreläsningar, seminarier och självständiga studier och uppgifter mellan kurstillfällena.

Examination

Studerandes prestation bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för magisterprogrammet. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.