Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - aktivitet och delaktighet, 22,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy - Activity and Participation

Denna kursplan gäller: 2007-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 3AT024

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2018-03-01

Innehåll

I kursen, som består av två delkurser, ingår riktlinjer för hur arbetsterapeuter genom sina insatser, värderingar och sitt förhållningssätt möjliggör aktivitet och delaktighet för personer hindrade att vara delaktiga i för dem meningsfulla sysslor och livsroller. Som genomgående arbetsprocessmodell används Occupational Therapy Intervention Process Model. Vikt läggs vid datainsamlingsmetoder och intervention med tillämpning av principer, metoder och teoretiska referensramar. Exempel på tillämpning från delkurs 1 är att anpassa boendemiljön för personer med aktivitetshinder, att lära personer med neurologisk sjukdom/skada strategier för att bättre nyttja funktioner och förmågor, öva in principer för ortostillverkning och att dokumentera arbetsterapi i journal. I delkurs två ingår arbetsterapeutiska principer som syftar till att lotsa personer med psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning till meningsfulla sysslor för att öka delaktighet i samhället på individens villkor.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - diskutera begreppet arbetsförmåga/arbetsoförmåga och arbetsterapeutens roll i arbetsmiljöarbetet - beskriva de riktlinjer för bedömning och intervention som är rådande vid den verksamhet där fältstudier genomförts - tillämpa och redogöra för utförandeanalyser, uppgiftsanalyser och aktivitets- analyser - tillämpa grundläggande principer för tillverkning av ortoser - tillämpa principer för anpassning av rullstolar och visa färdighet i rullstolskörning - tillämpa principer och riktlinjer vid bostadsanpassningsärenden - diskutera perspektiven etik och genus i relationen mellan klient,anhörig och arbetsterapeut - redogöra för OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) - tillämpa principer för dokumentation av ”baseline”/utgångsläge, mål och resultat - tillämpa lagar och riktlinjer som styr journaldokumentation - motivera val av teoretiska referensramar/teoretisk grund i arbetsterapi - exemplifiera och argumentera för gradering av aktivitet, miljö och eget förhållningssätt, applicerat på klientfall - självständigt redogöra för och konkretisera överväganden vid valen av principer och riktlinjer vid arbetsterapeutiska bedömningar och insatser - kritiskt granska, välja och tillämpa metoder för datainsamling och intervention - redogöra för de konsekvenser som funktions- aktivitets- och delaktighets-begränsningar kan ha på en individs möjligheter i livet. - beskriva betydelsen av evidens inom arbetsterapi samt söka, kritiskt granska och redogöra för evidens i litteratur som stödjer föreslagna arbetsterapeutiska insatser - i patientmöten och uppgifter omsätta innebörden av principerna: klientcentrerad och aktivitetsfokuserad arbetsterapi, top-down- ansats, meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter, direkt och indirekt arbetsterapi, närmaste utvecklingszon/optimal match - visa färdighet i att aktivt förmedla kunskaper och egna synpunkter vid seminarier, reflektionsforum, diskussioner och praktiska övningar - leda workshop om intervention

Behörighetskrav

Univ:Kunskaper som motsvarar samtliga föregående kurser i arbetsterapeututbildningen, dock med förbehåll för omtentamensregler angivna i utbildningsplanen.

Undervisningens upplägg

Kursen är uppdelad i Delkurserna 1 (16.5 hp) och 2 (6 hp). Varje delkurs har en studiehandledning, vilken ger vägledning för de ingående uppgifterna och hur de examineras. Undervisningen i Delkurs 1 bedrivs i form av introducerande föreläsningar inför praktiska och teoretiska studier, enskilt och i mindre grupper, färdighetsträning, arbetsseminarium, reflektionsforum och uppgifter i projektform samt en veckas verksamhetsförlagda studier. Under delkursen ger möten med klienter förutsättningar för en del av de ingående uppgifterna. Även i Delkurs 2 varvas introducerande föreläsningar med inläsningsuppgifter, seminarier och praktisk tillämpning till exempel i form av studerandeledda workshops. I skönlitteratur ingående personbeskrivningar, används också som grund för färdighetsträning i arbetsterapi-processen.

Examination

Examinationsformer utgörs av seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter /rapporter samt uppvisat praktiskt handlag. Delkurs 1 avslutas med en muntlig individuell tentamen och Delkurs 2 examineras med en studerandeledd workshop och seminarium grundade utifrån ”bokfall”. Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga seminarier. Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt sex. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.