Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapins kärna och yrkesmodell, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: The Core of Occupational Therapy and Configuration of a Profession

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 3AT041

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2007-12-12

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2010-12-22

Innehåll

Kursen inriktas mot den filosofiska och etiska grund som yrket vilar på. Dessutom ingår yrkets grundläggande begrepp, teorier som beskriver människan i aktivitet, en introduktion i modellen Occupational Therapy Intervention Process Model samt studier av en arbetsterapeutisk yrkesmodell. Kursens focus läggs vid människans roller och intressen, aktivitetsbalans i livet, aktiviteters inneboende natur samt miljöns betydelse vid aktivitesutförande. Kursen focuserar även på grundläggande begrepp om vägledande samtal samt den egna rollen som gruppmedlem. Dessutom ingår skapandets möjligheter.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - förklara innebörden i den filosofiska och etiska grunden för arbetsterapi - beskriva och diskutera människan i aktivitet utifrån ett genus- och åldersperspektiv - redogöra för och konkretisera vad som påverkar människans val av aktivitet samt aktivitetsbalansens betydelse i livet - söka, förmedla och diskutera inhämtad kunskap och ge feedback vid arbete med skapande aktiviteter och vägledande samtal samt vid seminarier. - redogöra för och konkretisera den fysiska-, sociala-, och kulturella miljöns inverkan på människan i aktivitet. - på grundläggande nivå förstå och kunna återge huvuddragen i teorier som ingår i kursen - reflektera över sina egna resurser i samband med skapandets aktiviteter - analysera sin egen förmåga att använda ett professionellt förhållningssätt vid vägledande samtal - identifiera och beskriva gruppdynamiska skeenden i en arbetsgrupp samt reflektera över rollfunktioner och eget förhållningssätt. - analysera och diskutera egna erfarenheter av förekommande instrument

Behörighetskrav

Ma B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A)

Undervisningens upplägg

Kursen inriktas mot egna studier i mindre grupper med problembaserat lärande (PBL). Detta förutsätter ett stort eget ansvarstagande för inhämtande av kunskap samt öppenhet för samtal om den egna rollen i grupprocessen. Resursföreläsningar och resurspersoner kommer att finnas tillgängliga under kursens gång. Dessutom ingår en veckas internat som studieform samt aktivitetsprojekt främst i syfte att uppnå målen om studentens egna resurser och upplevelse av aktiviteter. I kursen ingår även en veckas verksamhets-förlagd utbildning (VFU) där arbetsterapeuter kan vara verksamma.

Examination

Studenternas prestation bedöms i en tregradig skala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. För väl godkänd görs en sammanvägning av samtliga studieresultat i kursen där de avslutande examinationerna kommer att vara vägledande. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos program-kommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodo-räknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodo-räknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 3

OTIPM : En modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi
Fisher Anne G., Nyman Anneli
Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : 2007 : 47 s. :
ISBN: 91-86210-47-5 (korr)z 91-86-210-47-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (finns att köpa på utbildningen)

Fisher Anne G.
Occupational therapy intervention process model : a model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions
Fort Collins, Colorado : Three Star Press : 2009 : 188 s. + xii s. :
ISBN: 0-9774301-5-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (finns att köpa på utbildningen)

Sett med patientens ögon : arbetsterapi och rehabilitering som patientens egen verksamhet
Fortmeier Susanne, Thanning Gitte, Ruthman Edström Mia, Jepsen Inger
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 243 s. :
ISBN: 91-44-00365-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell vägledning : med samtal som redskap.
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
ISBN: 91-44-00235-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kielhofner Gary
A Model of human occupation : theory and application
4. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : xvii, 565 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007031774-d.html
ISBN: 978-0-7817-6996-9 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992 och reviderad 2004
[4.], rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) : cop. 2005 : 35 s. :
ISBN: 91-86210-32-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
Eklund Mona, Gunnarsson Birgitta, Leufstadius Christel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
ISBN: 978-91-44-04868-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer utifrån studentens eget val tillkommer. Övrig litteratur som ingår i temastudier anges i studiehandledningen.