Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi, självständigt arbete, 30 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy: Master´s Thesis

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3AT047

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2008-05-21

Innehåll

Kursen innehåller planering och genomförande av ett självständigt arbete på avancerad nivå.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - under handledning, men med hög grad av självständighet, genomföra och dokumentera ett projekt i form av ett examensarbete som, med eller utan vidare bearbetning, är möjligt för publikation i vetenskaplig tidskrift - med hög grad av självständighet formulera problem och forskningsfrågor av betydelse för ämnet, professionen och samhället - diskutera och kritiskt värdera metod på ett sätt som motsvarar kraven för vetenskapliga publikationer - bearbeta data i enlighet med vetenskapligt vedertagna metoder - självständigt tillämpa metoder för litteratursökning och kritiskt värdera samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning - kritiskt värdera och adekvat beskriva aktuell empirisk forskning och teorier såväl i ämnet som i relaterade ämnen av relevans för forskningsfrågan - analysera projekt utifrån forskningsetiska aspekter samt genomföra projekt utifrån god forskningsetisk sed - beakta genusperspektiv inom det egna forskningsområdet - diskutera och försvara sitt examensarbete i enlighet med vedertagna metoder för ventilering av vetenskapliga studier - granska, värdera och diskutera kurskamraters examensarbete i enlighet med vedertagna metoder för ventilering av vetenskapliga studier

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även kandidatexamen i arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Vidare krävs vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå samt arbetsterapiteorier och modeller motsvarande 15 hp på avancerad nivå eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuella litteraturstudier, eget arbete under handledning och seminarier. Kursen utgår från att studerande, med hög grad av självständighet, tillsammans med handledare utformar en individuell projektplan. Denna diskuteras på PM-seminarium varefter studerande fortsätter sitt examensarbete med hög grad av självständighet. I kursen ingår även föreläsningar, nätburen undervisning och handledda seminarier.

Examination

Studentens examensarbete bedöms av en av högskolan utsedd examinator, med en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Examination sker i seminarieform genom att studerande diskuterar och försvarar sitt examensarbete samt opponerar på ett examensarbete enligt vedertagna kriterier. Examensarbetet, opposition och försvar bedöms av examinator. Studenten har rätt till totalt fem examinationstillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Vid begäran om byte av examinator skall studenten i första hand vända sig till kursansvarig och i andra hand till studievägledare eller programkommitté. Prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning kan godtas för tillgodoräknande ankommer på programkommittén för arbetsterapeut- och sjukgymnastutbildningarna att göra. Dessförinnan ska samråd ha skett mellan examinator, berörd lärare och student.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap 10.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 36


Ingår i:
Vad är god forskningssed?
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2005 : 88 s. :

Day Robert A.
How to write&publish a scientific paper.
5. ed. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1998 : 275 s. : ill. :
ISBN: 0-521-65879-9
Se bibliotekskatalogen Album

Domholdt Elizabeth
Rehabilitation research : principles and applications
3. ed. : St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders : cop. 2005 : xvi, 576 s. :
ISBN: 0-7216-0029-8
Se bibliotekskatalogen Album

Petersson Bo
Forskning och etiska koder : en introduktion till forskningsetik
Nora : Nya Doxa : 1994 : 288 s. :
ISBN: 91-88248-41-0
Se bibliotekskatalogen Album

Litteraturen utgörs i huvudsak av vetenskapliga publikationer och styrs i hög grad av den studerandes projektområde.