Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsvetenskap, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Ergonomics

Denna kursplan gäller: 2011-05-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2008-05-21

Reviderad av: Programråd arbetsterapeut- sjukgymnast- idrottsvetenskapliga programmen inriktn idrottsmed coaching, 2011-04-13

Innehåll

Kursen presenterar arbetsvillkor i samhället, lagstiftning samt faktorer som påverkar arbetsmiljön. Kursen omfattar också arbetsterapeutens roll och olika aktörers samverkan inom arbetsrehabilitering. En fältstudie ingår med inriktning mot att identifiera problem i arbetsmiljön som påverkar hälsa, aktivitet och delaktighet samt föreslå lämpliga arbetsmiljöinriktade åtgärder.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - beskriva begreppen arbete och arbetsmiljö - beskriva och referera till lagar och förordningar som är relaterade till arbetsmiljö och arbetsrehabilitering - beskriva arbetsterapeutens roll inom arbetsrehabilitering - beskriva olika aktörers kompetens och samverkan inom arbetsrehabilitering - beskriva fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön som påverkar hälsa, aktivitet och delaktighet - identifiera och redogöra för problem i en arbetsmiljö som påverkar hälsa, aktivitet och delaktighet samt diskutera lämpliga lösningar till identifierade problem - tillämpa biomekaniska och ergonomiska kunskaper vid identifiering och lösning av problem i arbetsmiljön

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Ma B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) (områdesbehörighet 16) och kunskaper som motsvarar arbetsterapi 15 hp, forskningsmetodik 7,5 hp och beteendevetenskap 15 hp dock med förbehåll för omtentamensregler angivna i utbildningsplanen.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, skriftlig rapport och seminarium. Vid vissa moment krävs obligatoriskt deltagande. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För väl godkänd krävs betyget väl godkänd på individuell skriftlig tentamen, skriflig rapport och seminarium. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 18

Ergonomi för ett gott arbete
Mathiassen Svend Erik, Olofsson Andreas
1. uppl. : Stockholm : Prevent : 2007 : 190 s. :
ISBN: 978-91-7365-005-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hellberg Annika
Arbetsmiljölagen : och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 januari 2011
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2010 : 104 s. :
ISBN: 978-91-7464-491-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Ekholm Jan
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-05264-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Arbetsplatsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Belastningsergonomi, AFS 1998:1. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Manuell hantering, AFS 2000:1. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.