Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapiteorier och modeller I, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Theories and Models in Occupational Therapy I

Denna kursplan gäller: 2009-01-19 och tillsvidare

Kurskod: 3AT053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2008-11-05

Innehåll

Kursen innehåller fördjupning inom teorier och modeller inom arbetsterapi samt relaterade modeller med särskilt fokus på a Model of Human Occupation, Occupational Adaptation och Task-oriented Approach. Dessutom ingår relaterade modeller som används inom arbetsterapi.

Förväntade studieresultat

Utifrån teorierna som ingår i kursen skall studenten efter avslutad kurs kunna: - applicera teorierna på ett korrekt sätt för att planera och implementera intervention, genomföra utredning samt strukturera arbetsprocessen - kritiskt analysera den egna arbetsterapeutiska verksamheten utifrån arbetsterapeutiska teorier och modeller - applicera relaterade modeller till ett arbetsterapeutiskt perspektiv på aktivitetsproblematik - kritiskt granska och värdera styrkor och svagheter i de studerade arbetsterapeutiska modellerna

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även kandidatexamen i arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. EnA och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på svenska med viss undervisning på engelska. Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, individuella fördjupningsstudier samt handledda seminarier. Kursen är upplagd som en modifierad distansutbildning med kursträffar i Umeå.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen samt muntligt i seminarieform. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd och underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programrådet (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se ). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap. 10.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 4

Kielhofner Gary
A Model of human occupation : theory and application
4. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : xvii, 565 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007031774-d.html
ISBN: 978-0-7817-6996-9 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Occupational therapy for physical dysfunction
Radomski Mary Vining, Latham Catherine A. Trombly
6. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : c2008 : xxiii, 1432 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip076/2006101666.html
ISBN: 978-0-7817-6312-7
Se bibliotekskatalogen Album

Perspectives in human occupation : participation in life
Kramer Paula, Hinojosa Jim, Royeen Charlotte Brasic
Philadelphia, Pa.a Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins : 2003 : xvii, 330 s. :
ISBN: 0-7817-3161-5
Se bibliotekskatalogen Album

Occupational adaptation in practice : concepts and cases
Schkade Janette K., McClung Melissa
Thorofare, NJ : Slack : 2001 : xiii, 105 s.b ill. :
ISBN: 1-55642-553-8 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.