Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi, självständigt arbete, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy, Project Work

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3AT060

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2009-09-02

Innehåll

Studenten ska tillämpa forskningsprocessen i ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet arbetsterapi på grundnivå. Examensarbetet ska beskrivas i en projektplan som ska utgöra en grund till det fortsatta arbetet. Studenten ska också opponera på annan students examensarbete och försvara sitt eget.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - under handledning självständigt genomföra och dokumentera ett projekt i form av ett examensarbete skrivet utifrån befintlig vetenskap - formulera ett avgränsat syfte inom valt problemområde - välja och motivera relevant metod utifrån aktuell frågeställning - bearbeta insamlade data med vetenskapligt vedertagna metoder - tillämpa metoder för litteratursökning och kritiskt välja och bearbeta relevant vetenskaplig litteratur utifrån aktuell frågeställning - tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt under examensarbetets alla delar - beakta genusperspektiv inom det egna forskningsområdet - självständigt diskutera och försvara sitt examensarbete - granska, värdera och diskutera kurskamraters examensarbete

Behörighetskrav

Univ: Arbetsterapi 60 hp samt forskningsmetodik 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen innebär att den studerande ska planera och genomföra ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. Arbetet ska genomföras individuellt eller tillsammans med en kurskamrat. Tid är avsatt under terminerna 5 och 6 för genomförande av examensarbetet. Undervisningen sker i form av föreläsningar och PM-seminarium som är obligatoriskt. Övrigt arbete bedrivs enskilt eller tillsammans med kurskamrat med stöd av handledare som utses av kursansvarig.

Examination

Studenternas självständiga arbete bedöms, av en av universitetet utsedd examinator, enligt nationella riktlinjer med en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Genomförs examensarbetet av två studenter skall det, efter samråd med handledaren, framgå att båda aktivt bidragit till arbetets genomförande. För godkännande på hela kursen krävs också att arbetet examineras vid ett seminarium då det aktiva deltagandet vid seminarierna, både som opponenter och respondenter, bedöms av examinator. Studenterna ska opponera på ett annat examensarbete då de genomför en noggrann och konstruktiv granskning utifrån riktlinjer för ventilering av vetenskapliga uppsatser. De ska även kunna försvara sitt examensarbete genom att var och en aktivt deltar i dialog med opponent/er. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Vid begäran om byte av examinator skall studenten i första hand vända sig till kursansvarig och i andra hand till studievägledare eller programkommitté. Prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under minst 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning/kurs kan godtas för godkännande ankommer på programkommittén. Dessförinnan har samråd skett mellan examinator, berörd lärare och student.

Övriga föreskrifter

Studier ska bedrivas på lika villkor enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap 10.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson Göran
Grundläggande statistik : med tillämpningar inom sjukvården
2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1992 : 224 s. :
ISBN: 91-44-21122-8
Se bibliotekskatalogen Album

Att utreda, forska och rapportera
Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn
8., förnyade uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 206 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4706385o.jpg
ISBN: 91-47-08605-X
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv.
Olsson Henny, Sörensen Stefan
1. uppl. : Stockholm : Liber, 2001 ; (Falköping : 2001 : 189, [3]s. :
ISBN: 91-47-04958-8
Se bibliotekskatalogen Album

För fördjupning i ämnet tillkommer artiklar från vetenskapliga tidskrifter och metodböcker som är relevanta för det område som examensarbetet är riktat mot.