Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsförmågebedömning, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Assessment of workability

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 3AT063

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2010-03-17

Innehåll

I kursen ingår fördjupning av begreppen arbetsförmåga/arbetsoförmåga, koppling till arbetsterapeutiska teorier och modeller samt till instrument för bedömning av arbetsförmåga.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: • kritiskt granska och värdera begreppen arbetsförmåga och arbetsoförmåga relaterat till samhälls- organisations- och individnivå • kritiskt granska och värdera metodik för bedömning av arbetsförmåga • applicera arbetsterapeutisk teori och metodik vid utredning av arbetsförmåga • kritiskt granska verksamhet och skapa program för arbetsförmågebedömning inom relevant verksamhet • kritiskt granska de krav som teamarbetet vid arbetsförmågebedömning ställer på arbetsterapeuten

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen går som distanskurs med fördröjd studietakt och är delvis nätbaserad. Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, individuella fördjupningsstudier samt handledda seminarier.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och muntligt i seminarieform. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd/godkänd/underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs närvaro vid samtliga seminarier och att samtliga prov och obligatoriska uppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från samtliga uppgifter och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 35

Vahlne Westerhäll Lotta
Arbets(o)förmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv
Stockholm : Santérus : 2008 : 402 s. :
http://bilder.fsys.se/9789173590105.jpg
ISBN: 978-91-7359-010-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

OTIPM : En modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi
Fisher Anne G., Nyman Anneli
Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : 2007 : 47 s. :
ISBN: 91-86210-47-5 (korr)z 91-86-210-47-5
Se bibliotekskatalogen Album

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
Ottawa : Canadian Association of Occupational Therapists : 2007 : xxiv, 418 p. :
ISBN: 978-1-895437-76-8
Se bibliotekskatalogen Album

Den komplexa sjukfrånvaron
Upmark Marianne, Edlund Curt
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 185 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32540-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-00722-1
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer relevanta betänkanden, utredningar, rapporter och vetenskapliga artiklar.