Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: The Occupational Therapist as entrepreneur and leader

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3AT094

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-05-21

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla arbetsterapeutiskt professionalitet gällande roller som handledare, entreprenör och ledare, i samverkan med andra. Med beaktande av samhälls- och organisationsfaktorer kommer studenterna att genomföra ett aktivitetsfokuserat projekt i grupp för att praktiskt skapa/utveckla idéer och tillämpa beslutsprocesser samt presentationsformer. Stor vikt läggs vid ansvar, etik och hållbarhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten i sin roll som handledare, entreprenör och ledare kunna: 
  • Diskutera och reflektera över olika roller arbetsterapeuter kan uppfylla i samverkan med andra
  • Med ett professionellt förhållningssätt, bedöma individers och gruppers behov av aktivitet och presentera en aktivitetsfokuserad plan
  • Med ett professionellt förhållningssätt, initiera, planera, implementera och utvärdera ett aktivitetsfokuserat projekt i grupp inom givna tidsramar
  • Tillämpa ett urval av teorier och modeller i genomförandet av ett projekt samt i reflektion över egen prestation/utförande
  • Analysera och kritiskt överväga faktorer som har inverkan på att genomföra ett projekt i samverkan med andra
  • Med ett professionellt förhållningssätt, skriftligt och muntligt förespråka individers och gruppers rätt till aktivitet
  • Främja/stärka kommunikations- och samspelsfärdigheter hos andra personer

Behörighetskrav

Avklarade kurser motsvarande termin 1 ,2 och 3 samt genomgångna kurser i termin 4 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, individuella uppgifter/grupparbeten och seminarier. Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknologi. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schema.
 

Examination

Alla obligatoriska skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.  I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Studier skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap 10.

 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Duncan Edward A. S.
Skills for practice in occupational therapy
Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier : cop. 2009 : xv, 360 s. :
ISBN: 9780080450421 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grupper : att leda små grupper inom hälso- och sjukvård
Elwyn Glyn, Greenhalgh Trisha, Macfarlane Fraser, Önnerfält Birgitta
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 311 s. :
ISBN: 91-44-03056-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012
[5.], rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) : cop. 2012 : 32 s. :
fulltext
ISBN: 9789186210656
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jacobson Dina
Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) : cop. 2010 : 56 s. :
ISBN: 91-86210-72-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Taylor Renée R.
The intentional relationship : occupational therapy and use of self
Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
Ottawa : Canadian Association of Occupational Therapists : 2007 : xxiv, 418 p. :
ISBN: 978-1-895437-76-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anderson, K.M. & Nelson, D.L. (2011). Wanted: Entrepreneurs in occupational therapy. American Journal Of Occupational Therapy, 65(2), 221-228. Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur för fördjupning tillkommer.