"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - meningsfull aktivitet och hälsa, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Meaningful Activity and Health

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 3AT121

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-05-17

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Avsikten med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om yrkets grundläggande utgångspunkter, verksamhetsområden och förväntade kompetenser. Kursen introducerar aktuella modeller och begrepp inom arbetsterapi, aktivitetsvetenskap och hälsa. Även vad som ingår i ett professionellt förhållningssätt studeras, däribland färdigheter i kommunikation och interaktion. Lärandet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
1. Övergripande resonera kring arbetsterapi som ämne och yrke
2. Redogöra för och använda aktivitetsvetenskapliga begrepp
3. Beskriva och resonera kring modeller för hälsa och relaterade begrepp

Färdigheter och förmågor
4. Redogöra för och tillämpa arbetsterapeutiska begrepp och modeller
5. Reflektera kring sambandet mellan mänsklig aktivitet och hälsa
6. Använda och reflektera över metoder för kommunikation och interaktion
7. Tillämpa korrekt referenshantering, använda relevanta metoder för litteratursökning, samt kritiskt granska innehållet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. Visa insikt om egna prestationer och identifiera behov av utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Lärandet sker med stöd av kurslitteratur, föreläsningar, laborationer, redovisningar, par- och gruppövningar, samt handledning. Dessutom ingår auskultation vid arbetsterapeutiska verksamheter. För att främja studentens reflektion, synliggöra den egna utvecklingen, och skapa sammanhang i studierna tillämpas en pedagogisk metod (portfoliometoden) genom hela kursen. Obligatoriska moment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Studentens prestationer prövas genom skriftliga, muntliga och praktiska prov, individuellt och i grupp.

FSR 1 examineras individuellt, genom muntlig presentation i grupp.
FSR 4 examineras individuellt, genom skriftlig tentamen.
FSR 4 examineras även via individuell skriftlig uppgift samt individuell muntlig presentation. FSR 2 och 5 examineras gruppvis genom muntlig redovisning.
FSR 3 och 5 examineras gruppvis, genom muntlig och skriftlig rapport.
FSR 6 och 8 examineras individuellt genom muntlig presentation i grupp, samt i grupp genom skriftlig rapport.
FSR 7 examineras i grupp genom skriftlig rapport, samt individuellt genom skriftlig rapport.
FSR 8 samt delar av FSR 1-6 examineras individuellt genom skriftligt reflektionsprotokoll.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Taylor Renée R.
Kielhofner's model of human occupation : theory and application
Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
ISBN: 978-1-4511-9034-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kroksmark Ulla
Hälsa och aktivitet i vardagen : ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
2., [rev.] uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) : 2018 : 178 s. :
ISBN: 9789187837449
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004, 2012 och 2018
[5.], rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA : cop. 2018 : 20 s. :
fulltext
ISBN: 9789187837524
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Taylor Renée R.
The intentional relationship : occupational therapy and use of self
Second edition : Philadelphia : F.A. Davis Company : [2020] : 382 pages :
ISBN: 9780803669772
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Holmgren Caicedo Mikael
Läsa och skriva : (och) den akademiska texten
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 150 sidor :
ISBN: 9789144104447
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. https://www.arbetsterapeuterna.se/foerbundet/webbutik/kompetensbeskrivningar-foer-arbetsterapeuter-2018/ Vetenskapliga artiklar, bedömningsinstrument och arbetsmaterial tillkommer.