"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy: Science and Research methods

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 till 2023-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AT303

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-06-10

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2022-03-01

Innehåll

Kursen innehåller moment som ska underlätta formulering och uppläggning av ett examensarbete på avancerad nivå och innefattar bland annat vetenskapsteori, litteratursökning, artikelgranskning, vetenskaplig metod, statistik, forskningsetik samt genusperspektiv på hälso- och sjukvårdsforskning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

 1.  kunna diskutera och värdera betydelsen av olika vetenskapsteoretiska synsätt för arbetsterapeutisk forskning
 2.  självständigt kunna planera och genomföra riktade litteratursökningar i relevanta databaser
 3.  kritiskt kunna granska och värdera vetenskapliga artiklar med olika forskningsansatser
 4.  visa kunskap och förståelse om etiska aspekter inom forsknings- och utvecklingsarbete
 5.  kunna granska, värdera och sammanställa olika vetenskapliga metoder
 6.  kunna värdera och praktiskt tillämpa grundläggande statistiska metoder
 7.  kunna värdera och praktiskt tillämpa grundläggande kvalitativ analys
 8.  visa på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt för att utvärdera arbetsterapeutisk verksamhet
 9.  självständigt formulera och utveckla en projektidé med koppling till utvecklingen inom kunskapsområdet
 10.  kunna värdera genusteorier för att förstå betydelsen av kön och genus inom vetenskapsområdet

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen om minst 180 hp varav 15 högskolepoäng vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Lärande sker med studerandeaktiv pedagogik och omfattar föreläsningar, individuella fördjupningsstudier samt seminarier. Kursen ges på halvfart och är en nätbaserad distansutbildning.

Examination

Mål 1: aktivt deltagande i nätbaserat seminarium samt gruppinlämning. Mål 2, 5 och 8: individuell skriftlig metodfördjupningsuppgift samt muntlig presentation av sammanställning i grupp. Mål 5 och 8 examineras även genom individuell skriftlig tentamen. Mål 3: aktivt deltagande i journal club. Mål 4, 6 och 7: individuell skriftlig tentamen. Mål 7 även genomförande av analys och aktivt deltagande i seminarium om egna och andras analyser. Mål 9: skriftlig projektidé samt aktivt deltagande i seminarium om egna och andras projektidéer. Mål 10: aktivt deltagande i seminarium.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom tre veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rehabilitation research : principles and applications
  Carter Russell E., Lubinsky Jay
  Fifth edition : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2016] : ix, 489 s. :
  ISBN: 9781455759798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Henricson Maria
  Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11328-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11863-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björk Jonas
  Praktisk statistik för medicin och hälsa
  Första upplagan, [ny tryckning] : Stockholm : Liber : [2020] : 327 sidor :
  ISBN: 9789147143009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 357 sidor :
  ISBN: 9789147126972
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björk Jonas
  Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb
  Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
  ISBN: 91-47-10343-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rehabilitation research : principles and applications
  Carter Russell E., Lubinsky Jay
  Fifth edition : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2016] : ix, 489 s. :
  ISBN: 9781455759798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  3., [kompletterade och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 310 s. :
  ISBN: 9789147098804
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Henricson Maria
  Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11328-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11863-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.