Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Bachelor Thesis

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT522

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-02-11

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla förmåga att praktiskt tillämpa vetenskaplig metod för att studera ett område inom ämnet arbetsterapi. Val av område och relevant vetenskaplig metod för att studera området, görs av studenten i samråd med handledare. Arbetet sker under handledning och presenteras i ett examensarbete. Såväl presentation och försvar av egna examensarbetet som opposition av annan studerandes examensarbete ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
1.  Jämföra forskningsprocessens olika faser inom kvalitativ och kvantitativ forskning.

Färdigheter och förmåga:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
2.  Formulera ett avgränsande syfte inom valt problemområde och motivera val av relevant metod.
3.  Söka och kritiskt granska relevant vetenskaplig litteratur.
4.  Inhämta och analysera data enligt vetenskapligt vedertagna metoder.
5.  Skriva en vetenskaplig text med lämplig disposition och akademisk stil.
6.  Självständigt under handledning planera och genomföra examensarbetet inom en given tidsram.
7.  Muntligt presentera, respondera och opponera på ett examensarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
8.  Visa förmåga att värdera vetenskaplig litteratur
9.  Visa ett forskningsetiskt förhållningssätt i examensarbetets alla delar

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande termin 1, 2 och 3 och 4, samt genomgången kurs Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod, 7.5 hp inom arbetsterapeutprogrammet enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Kursen innebär att studenter parvis och endast i undantagsfall individuellt, ska genomföra ett examensarbete i en självständig process under kontinuerlig handledning. Studenten har rätt till maximalt 20 handledningstimmar. Handledningstid disponeras under kursens gång för inbokade träffar inklusive inläsningstid för handledaren. Handledningstiden nyttjas företrädesvis under kursens gång. Vid underkänt arbete kan eventuellt ytterligare handledningstid erbjudas i rimlig omfattning och då i mån av tillgängliga resurser.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Mål 7, 8-9 examineras genom agerandet av respondent och opponent i seminarium. Mål 1-6 och 8-9 examineras genom skriftligt examensarbete.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11863-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
  ISBN: 9789147140312
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björk Jonas
  Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb
  Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
  ISBN: 91-47-10343-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144122694
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11863-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
  ISBN: 9789147140312
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.