Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjukdomslära och genetik, 9 hp

Engelskt namn: Clinical Pathology and Genetics

Denna kursplan gäller: 2019-07-08 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BL209

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-01-16

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Innehåll

I kursen ingår allmän och organspecifik sjukdomslära. Sjukdomar i olika organsystem belyses utifrån deras etiologi, sjukdomsbild, cellulära mekanismer och diagnostiska metoder. Dessutom behandlas medicinsk genetik samt etiska aspekter som diskuteras i relation till sjukdomslära. Kursen omfattar även grundläggande farmakologi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • kunna grundläggande terminologi inom sjukdomslära och medicinsk genetik 
  • kunna redogöra för hur genetiska anlag nedärvs och manifesteras
  • kunna redogöra för etiologi, sjukdomsbild och cellulära mekanismer vid vissa sjukdomstillstånd i olika organsystem
  • ha kunskap i grundläggande farmakologi
Färdighet och förmåga
Den studerande ska
  • känna till några vanliga diagnostiska metoder och hur analyssvar tolkas 
  • ha kännedom om diagnostisk specificitet och begränsning för några screeningmetoder 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • kunna argumentera kring screening/testning vid några olika situationer/sjukdomar och reflektera över etiska dilemman i relation till detta
  • kunna diskutera samhälleliga och etiska aspekter i relation till olika sjukdomstillstånd och diagnostik

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i läkemedelsräkning samt godkända kurser om 55 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, case och seminarier. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av skriftlig tentamen (betygsgrad: Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG)) samt i form av seminarium (betygsgrad: Underkänd (U), Godkänd (G)). För godkänd kurs krävs betygsgraden godkänd för delarna skriftlig tentamen och seminarium. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på skriftlig tentamen och godkänd på seminarium. 

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tentamenstillfällen är begränsade till totalt fem. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 27

Nordenskjöld Magnus
Genetiska sjukdomar
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 326 s. :
ISBN: 9789147094172
Se bibliotekskatalogen Album

Robbins basic pathology
Kumar Vinay, Abbas Abul K., Aster Jon C., Robbins Stanley L.
10. ed. : Philadelphia, PA : Elsevier Science Health Science : 2017 : xiv, 935 s. :
ISBN: 9780323353175
Se bibliotekskatalogen Album

Norrving Bo
Klinisk neurovetenskap
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 224 s. :
ISBN: 9789147099689
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Avser endast avsnittet för nervsystemets sjukdomar, samt för de med inriktning klinisk Fysiologi under T4, T5 och T6.

Farmakologi
Lindström Erik, Norlén Per
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 443 s. :
ISBN: 9789147114221
Se bibliotekskatalogen Album