Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering, 6,5 hp

Engelskt namn: Nursing with Pharmacology and Administration of Drugs

Denna kursplan gäller: 2019-07-08 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BL210

Högskolepoäng: 6,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-01-16

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Innehåll

Kursens innehåller farmakologi där teoretiska kunskaper om grundläggande mekanismer för hur olika läkemedel verkar ingår, samt dess biverkningar och kliniska användningsområden. Dessutom ingår etik och förhållningssätt i det professionella mötet med patienten samt teori i basal omvårdnad.  I kursen ingår läkemedelshanteringens arbetsmoment från ordination till administrering av läkemedel. Den studerande skall även utveckla sin förmåga att genomföra omvårdnadshandlingar samt öva sig att tillägna sig ett etiskt och empatiskt förhållningssätt till patienten. Farmakologi och metodövningar i basal omvårdnad ingår. I kursen ges grunderna för vetenskaplig dokumentation.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
 • ha kunskaper om begreppen sjukdom och hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv
 • ha kunskap om dokumentation inom sjukvården
 • kunna redogöra för farmakologiska begrepp och verkningsmekanismer för de vanligaste läkemedelsgrupperna 
 • ha kännedom om läkemedelsordination 
 • ha kunskap om strukturerna för vetenskapliga original- och review-artiklar
Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
 • kunna tillämpa grundläggande teoretisk och praktisk omvårdnad, relevant för den kommande yrkesfunktionen
 • kunna tillämpa hygieniska principer och ergonomi i vården
 • förstå innebörden av tystnadsplikt och kunna tillämpa denna
 • behärska läkemedelsberäkning
 • kunna administrera läkemedel intravenöst
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kunna tillämpa etiska principer samt lagar och förordningar som styr vården
 • utveckla sin förmåga i patientbemötande och kommunikation med olika personalgrupper och anhöriga

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i läkemedelsräkning samt godkända kurser om 55 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, metodövningar, case samt seminarier. Närvaro vid upprop, metodövningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av skriftlig tentamen (betygsgrad: väl godkänd (VG)/godkänd (G)/underkänd (U)), samt i form av laboration, inlämnings-uppgifter och case-seminarier (betygsgrad: G/U för båda). 

För att bli godkänd på hela kursen krävs att tentamen och samtliga obligatoriska moment är godkända. För godkänd på hela kursen krävs betygsgraden G för de ingående delarna tentamen, laboration och seminarier. För betyget VG på hela kursen krävs VG på skriftlig tentamen samt G på laboration och seminarier.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tentamenstillfällen är begränsade till totalt fem. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 27

Farmakologi
Lindström Erik, Norlén Per
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 443 s. :
ISBN: 9789147114221
Se bibliotekskatalogen Album