"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad laboratoriemetodik I, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Biomedical Laboratory Science I

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 3BL216

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2020-11-18

Innehåll

Modul 1: Modulen är förlagd till klinisk verksamhet inom Region Västerbotten eller vid kliniska laboratorier i Norra sjukvårdsregionen. VFU är i huvudsak förlagd till klinisk verksamhet inom laboratoriemedicin med laboratoriemetodik som omfattar analyser av bland annat vävnader, faeces, urin, blod och andra kroppsvätskor. Vidare ingår förståelse för provtagning, provhantering, analysprinciper och -instrument samt kvalitetssäkring och arbetsmiljö. Skriva ett prospekt rörande förbättringsarbete inom området, samla in nulägesdata och föreslå förbättringsaktiviteter.

Modul 2: Modulen omfattar teori inom laboratoriemetodik, individuellt laborativt arbete, redovisningar samt praktisk individuell examination

Förväntade studieresultat

Modul 1: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 10 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska 

 • vara förtrogen med provtagning och omhändertagande av prover
 • kunna redogöra för olika kliniska analyser inom laboratoriemedicin
 • ha kunskaper om kvalitetssäkringsarbete och dess tillämpning

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

 • kunna utföra och kvalitetssäkra laborativa moment
 • ha förståelse för sambandet mellan laboratorieanalys och patient
 • kunna samarbeta med olika personalkategorier i organisationen
 • ska kunna identifiera ett  förbättringsområde inom klinisk verksamhet 
 • förstå innebörden av tystnadsplikt och kunna tillämpa denna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • uppvisa professionellt förhållningssätt vid kontakt med patienter, medarbetare, studenter och andra aktörer inom vården samt visa omdöme och ta ansvar för egna handlingar, patientprov och analyssvar
 • kunna reflektera över sin egen arbetsinsats under VFU
 • kunna tillgodogöra sig handledning

Modul 2: Individuell laboratoriemetodik,  5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha kunskap inom statistik och förståelse för dess betydelse för kvalitetssäkring 
 • kunna redogöra för metodprinciper, dess användningsområden och begränsningar
 • kunna redogöra för grunderna inom cellodling

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

 • kunna tillämpa GLP
 • kunna odla celler och kunna tillämpa regler och principer för säkerhet och miljö vid cellodling
 • visa på ett hållbart och säkert laborativt arbetssätt
 • självständigt kunna planera och utföra laborativa moment kvalitetssäkert
 • kunna tolka, dokumentera och presentera laborativa analysresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kunna reflektera över sin egen arbetsinsats vid laborativt arbete och identifiera behov av ytterligare kunskap
 • kunna tillgodogöra sig handledning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inom biomedicinsk analytikerprogrammet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av case, seminarier, laborationer, praktiska examinationer samt klinisk tillämpning och är obligatorisk.

Examination

Modul 1: Examination sker genom bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen som bygger på underlag från handledare och en sammanvägning av examinator (betyg G eller U). Antalet tillfällen att fullgöra VFU för att nå godkänt är begränsat till två. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Modul 2: Examination sker genom bedömning av självständigt laborativt arbete, inlämnings¬uppgifter och seminarium (betyg G eller U). Antalet tillfällen att fullgöra modul 2 för att nå godkänt är begränsat till fem. 

Godkänd kurs
För godkänd kurs krävs betyg G på de två modulerna. För att få betyget godkänd på båda modulerna ska studenten vara närvarande och aktivt delta i alla delar. 

Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Den student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv samt följa verksamhetens arbetstider.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
Laurell Carl-Bertil, Theodorsson Elvar, Berggren Söderlund Maria
Tionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 763 sidor :
ISBN: 9789144119748
Se Umeå UB:s söktjänst

Essential guide to blood groups
Daniels Geoff., Bromilow Imelda
3. uppl. : Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell : 2014 : xi, 119 s. :
ISBN: 9781118688922
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Används även för T4-5.

Brauner Annelie
Medicinsk mikrobiologi & immunologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 824 s. :
ISBN: 9789144038681
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Används även för T4-6.

Cellular pathology : an introduction to techniques and applications
Cook D. John, Warren P.J.
3. ed. : Banbury : Scion : 2015 : xvi, 448 p. :
ISBN: 9781907904356
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Används även för T4-5.