Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologisk diagnostik II, 22,5 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology Diagnostics II

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BL218

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Innehåll

Modul 1: Fysiologisk diagnostik och behandling 7,5 hp
I modulen ingår de vanligast förekommande fysiologiska metoderna med teoretisk bakgrund inom invasiv/noninvasiv arytmidiagnostik, pacemakerbehandling samt invasiv cirkulationsbehandling. Modulen omfattar bl. a. hjärtkateterisering, elektrofysiologi med programmerad elektrisk stimulering (PES) och ablation av retledningsbanor i hjärtat. Hjärtfrekvensvariabilitet och sena potentialer, pacemakerimplantation, byte av pacemaker samt akutsjukvård ingår. Metodik med teoretisk bakgrund såsom funktionsmätning av esophagus, långtidsregistrering av pH i esophagus, anurektal tryckmätning, njurfunktionsundersökning samt urinflödesregistrering ingår. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.

Modul 2: Ultraljud hjärta 7,5 hp
Modulen innehåller ultraljudsmetodik omfattande transthorakalt och transoesophagalt hjärtekokardiografi (EKO), samt stress-EKO. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.
 
Modul 3: Neurofysiologisk diagnostik 7,5 hp
Modulen innehåller neurofysiologisk metodik med teoretisk bakgrund omfattande bl.a. elektroencefalogram (EEG) (vaken/sömn/övervakning), bedömning av funktion i perifera nerver med elektroneurografi (ENeG) samt registrering av musklernas elektriska aktivitet (EMG). Metoder för undersökning av känselbanor från armar och ben upp till ryggmärg och hjärna (SEP), undersökning av motoriska banor från hjärna och ryggmärg ut till armar och ben (MEP), samt undersökning av temperatursinnet ingår. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
 • ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutvecklingen (modul 1, 2 och 3)
 • erhålla kunskaper om metodernas möjligheter och begränsningar (modul 1, 2 och 3)
 • kunna förklara olika metoders teoretiska bakgrund inom området samt förstå metodernas möjligheter och begränsningar (modul 1, 2 och 3)
 • ha kunskaper om sjukvård i akuta situationer (modul 1, 2 och 3)
 • ha förståelse för PES och ablation av retledningsbanor i hjärtat (modul 1)
 • kunna olika pacemakersystem (modul 1)
 • känna till transoesophagal EKO (modul 2)
 • känna till stress-EKO (modul 2)
 • ha kunskap om olika hjärtsjukdomar, deras etiologi, symptom, patofysiologi, behandling och hur de diagnostiseras med ultraljuds- och Dopplerteknik (modul 2)
 • kunna förklara den teoretiska bakgrunden för ultraljudets fysikaliska principer (inklusive Dopplertekniken) (modul 2)
 • känna till olika undersökningsmoment vid ENeG (modul 3)
 • ha förståelse för principer vid tolkning av ENeG (modul 3)
 • känna till registrering av EMG (modul 3)
 • känna till SEP och MEP (modul 3) 
Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
 • tillämpa säkerhet och kvalitet vid undersökning (modul 1, 2 och 3)
 • ha förståelse för hur man ska dokumentera, analysera, tolka, kritiskt granska samt presentera undersökningsresultat (modul 1, 2 och 3)
 • ha förståelse för hur man sterilassisterar vid hjärtkaterisering, ablation av retledningsbanor eller pacemakerinläggning (modul 1)
 • under handledning utföra sterilassistering vid hjärtkaterisering, ablation av retledningsbanor eller pacemakerinläggning (modul 1)
 • känna till hur man testar olika pacemakersystem (modul 1)
 • under handledning kunna utföra undersökningar av arteriella och venösa insufficienser och venös trombosdiagnostik med ultraljud (modul 1)
 • under handledning genomföra grundläggande mätningar och standardprojektioner (modul 2)
 • under handledning genomföra stora delar av en transthorakal EKO undersökning (modul 2)
 • under handledning genomföra motorisk och sensorisk ENeG inom nedre och övre extremiteten (modul 3)
 • självständigt kunna utföra, motorisk och sensorisk ENeG inom övre extremiteten vid diagnostik av karpaltunnelsyndrom (modul 3)
 • självständigt kunna utföra en EEG rutinundersökning på vuxna (modul 3)
 • kunna identifiera eventuellt behov av systematiskt förändringsarbete inom andra kliniska verksamheter i relation till ett tidigare identifierat förbättringsområde  (modul 1, 2 och 3)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska 
 • kunna kommunicera med patient och anhörig (modul 1, 2 och 3) 
 • ha utvecklat insikt i yrkesrollen och visat samarbete med olika personalkategorier i organisationen (modul 1, 2 och 3)
 • kunna ge god omvårdnad och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten samt tillämpa etiska principer i vården (modul 1, 2 och 3)
 • förstå innebörden av tystnadsplikt och sekretess och kunna tillämpa denna (modul 1, 2 och 3)
 • kunna tillgodogöra sig handledning (modul 1, 2 och 3)
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan, bedömningar, vetenskap, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter (modul 1, 2 och 3)
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt (modul 1, 2 och 3)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 120 hp från programmet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case och seminarier. Närvaro vid upprop, verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case-redovisningar samt seminarier är obligatorisk.

Examination

Examination av kursens tre moduler sker individuellt i form av seminarier, case-redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (betygsgrad: godkänd/underkänd). För godkänd kurs krävs betygsgrad godkänd för de olika delarna av den verksamhetsförlagda utbildningen enligt bedömningskriterier, seminarier, case och skriftliga inlämnings¬uppgifter inom respektive modul. Betygskriteriet godkänd på case-redovisning och seminarier innebär att studenten ska vara närvarande och delta aktivt vid samtliga tre moduler.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på  professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 27

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Jonson Björn, Wollmer Per, Brauer Kerstin
3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 397 s. :
ISBN: 91-47-10363-9
Se bibliotekskatalogen Album

Norrving Bo
Klinisk neurovetenskap
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 224 s. :
ISBN: 9789147099689
Se bibliotekskatalogen Album

Kesek Milos
Pacing
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 2002 : [4], 108, [7] s. :
ISBN: 914402343X
Se bibliotekskatalogen Album

Perssons kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna
Persson Jerker, Stagmo Martin, Engqvist Jeanette
6., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 267 s. :
ISBN: 978-91-44-01989-5
Se bibliotekskatalogen Album

Olsson Arne
Ekokardiografi
4. uppl. : Stockholm : Ultraview : 2015 : ix, 153 s. :
ISBN: 9789163753350
Se bibliotekskatalogen Album