"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologisk diagnostik II, 22,5 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology Diagnostics II

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3BL226

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-12-12

Innehåll

Kursen består av tre moduler.

Modul 1: Fysiologisk diagnostik och behandling 7,5 hp
I modulen ingår de vanligast förekommande fysiologiska metoderna med teoretisk bakgrund inom invasiv/noninvasiv arytmidiagnostik, pacemakerbehandling samt invasiv cirkulationsbehandling. Modulen omfattar bl. a. hjärtkateterisering, elektrofysiologi med programmerad elektrisk stimulering (PES) och ablation av retledningsbanor i hjärtat. Hjärtfrekvensvariabilitet och sena potentialer, pacemakerimplantation, byte av pacemaker samt akutsjukvård ingår. Metodik med teoretisk bakgrund såsom funktionsmätning av esophagus, långtidsregistrering av pH i esophagus, anurektal tryckmätning, njurfunktionsundersökning samt urinflödesregistrering ingår.

Modul 2: Ultraljud hjärta 7,5 hp
Modulen innehåller ultraljudsmetodik omfattande transthorakalt och transoesophagalt hjärtekokardiografi (EKO), samt stress-EKO.
 
Modul 3: Neurofysiologisk diagnostik 7,5 hp
Modulen innehåller neurofysiologisk metodik med teoretisk bakgrund omfattande bl.a. elektroencefalogram (EEG) (vaken/sömn/övervakning), bedömning av funktion i perifera nerver med elektroneurografi (ENeG) samt registrering av musklernas elektriska aktivitet (EMG). Metoder för undersökning av känselbanor från armar och ben upp till ryggmärg och hjärna (SEP), undersökning av motoriska banor från hjärna och ryggmärg ut till armar och ben (MEP), samt undersökning av temperatursinnet ingår. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 

 • ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutvecklingen och erhålla kunskaper om metodernas möjligheter och begränsningar (modul 1, 2 och 3)
 • visa på förståelse om vetenskap och beprövad erfarenhet inom kliniks fysiologi och dess betydelse för professionsutveckling, (modul 1, 2 och 3)
 • ha kunskaper om sjukvård i akuta situationer (modul 1, 2 och 3)
 • ha förståelse för PES och ablation av retledningsbanor i hjärtat (modul 1)
 • kunna olika pacemakersystem (modul 1)
 • känna till transoesophagal EKO (modul 2)
 • känna till stress-EKO (modul 2)
 • ha kunskap om olika hjärtsjukdomar, deras etiologi, symptom, patofysiologi, behandling och hur de diagnostiseras med ultraljuds- och Dopplerteknik (modul 2)
 • kunna förklara den teoretiska bakgrunden för ultraljudets fysikaliska principer (inklusive Dopplertekniken) (modul 2)
 • känna till olika undersökningsmoment vid ENeG (modul 3)
 • ha förståelse för principer vid tolkning av ENeG (modul 3)
 • känna till registrering av EMG (modul 3)
 • känna till SEP och MEP (modul 3) 
 • känna till etiska principer samt lagar och förordningar som styr svensk hälso-och sjukvård (modul 1, 2 och 3)

Färdighet och förmåga
Den studerande ska 

 • tillämpa säkerhet och kvalitet vid undersökning (modul 1, 2 och 3)
 • ha förståelse för hur man ska dokumentera, analysera, tolka, kritiskt granska samt presentera undersökningsresultat (modul 1, 2 och 3)
 • ha förståelse för hur man sterilassisterar vid hjärtkaterisering, ablation av retledningsbanor eller pacemakerinläggning (modul 1)
 • under handledning utföra sterilassistering vid hjärtkaterisering, ablation av retledningsbanor eller pacemakerinläggning (modul 1)
 • känna till hur man testar olika pacemakersystem (modul 1)
 • under handledning kunna utföra undersökningar av arteriella och venösa insufficienser och venös trombosdiagnostik med ultraljud (modul 1)
 • under handledning genomföra grundläggande mätningar och standardprojektioner (modul 2)
 • under handledning genomföra stora delar av en transthorakal EKO undersökning (modul 2)
 • under handledning genomföra motorisk och sensorisk ENeG inom nedre och övre extremiteten (modul 3)
 • självständigt kunna utföra, motorisk och sensorisk ENeG inom övre extremiteten vid diagnostik av karpaltunnelsyndrom (modul 3)
 • självständigt kunna utföra en EEG rutinundersökning på vuxna (modul 3)
 • förstå innebörden av tystnadsplikt och sekretess och kunna tillämpa detta (modul 1, 2 och 3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska 

 • kunna kommunicera med patient och anhörig (modul 1, 2 och 3) 
 • ha utvecklat insikt i yrkesrollen och visat samarbete med olika personalkategorier i organisationen (modul 1, 2 och 3)
 • kunna ge god omvårdnad och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten samt tillämpa etiska principer i vården (modul 1, 2 och 3)
 • förstå innebörden av tystnadsplikt och sekretess och kunna tillämpa denna (modul 1, 2 och 3)
 • kunna tillgodogöra sig handledning (modul 1, 2 och 3)
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan, bedömningar, vetenskap, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter (modul 1, 2 och 3)
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt (modul 1, 2 och 3)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 90 hp inom området biomedicinsk laboratorievetenskap, eller liknande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case och seminarier. Närvaro vid upprop, verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case-redovisningar samt seminarier är obligatorisk.

Examination

Examination av kursens tre moduler sker individuellt i form av seminarier, case-redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (betygsgrad: godkänd/underkänd). För godkänd kurs krävs betygsgrad godkänd för de olika delarna av den verksamhetsförlagda utbildningen enligt bedömningskriterier, seminarier, case och skriftliga inlämningsuppgifter inom respektive modul. Betygskriteriet godkänd på case-redovisning och seminarier innebär att studenten ska vara närvarande och delta aktivt vid samtliga tre moduler.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att genomföra praktik och kommuniceras med heminstitutionen.

Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Den student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.