"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapligt projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Scientific Project within Biomedical Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3BL228

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-12-12

Innehåll

I kursen ingår kritisk granskning av ett examensarbete samt litteratursökning av relevant litteratur. Kursen omfattar dessutom en individuell experimentell eller klinisk studie inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen studeras forskningsprocessen, vilket omfattar planering och utförande av ett experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning och analys. Detta redovisas skriftligen i en uppsats samt med en muntlig presentation.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska:

  • förstå varför och hur en opponering av ett vetensapligt arbete utförs och ha genomfört en opponering av en artikel

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

  • kunna söka efter vetenskapliga artiklar i databaser samt presentera dessa muntligt,
  • självständigt planera och genomföra laborativa moment eller undersökningar,
  • kunna analysera och tolka resultat från laborativa moment/undersökningar,
  • kunna sammanställa och presentera resultat,
  • kunna författa ett examensarbete vars disposition följer ett vetenskapligt manuskript,
  • kunna muntligen presentera vetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • kunna tillgodogöra sig handledning
  • kunna kritiskt granska ett examensarbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 poäng inom området biomedicinsk laboratorievetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av individuellt arbete där den studerande får vetenskaplig handledning vid ett laboratorium/avdelning där forskning bedrivs. Dessutom ingår föreläsningar och seminarier med fokus på vetenskaplig dokumentation och metodik.

Examination

Examinationen av kursen sker individuellt och ger betyget godkänd eller underkänd. För godkänd kurs krävs genomförda, analyserade och tolkade experiment/undersökningar, godkänd muntlig och skriftlig presentation av det egna examensarbetet samt ha kritiskt granskat ett examensarbete. Den studerande som inte slutför det praktiska arbetet inom examensarbete erbjuds ett nytt utbildningstillfälle. Studenten har maximalt fem tillfällen för inlämning av och feedback på det skriftliga arbetet från examinator. Studenten har rätt att vid totalt tre tillfällen presentera sitt arbete och opponera på annat för att nå betyget godkänt. Efter två underkända inlämningar av det skriftliga arbetet har studenten rätt att hos programrådet begära ny examinator. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på  professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 
www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.