Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp

Engelskt namn: Physiology with a focus on emergency care

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3BM024

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Medicinska fakultetens programråd för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2010-12-06

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-05-02

Innehåll

Kursen behandlar funktionen hos den friska människans organsystem och deras samspel där morfologi och biokemiska mekanismer integreras i ett funktionellt perspektiv med tonvikt på akuta, kortsiktiga förändringar och omställningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna förklara och redogöra för:

Kunskap och förståelse
  • cellulära mekanismer för membranpotentialer och retbarhet samt cellulär kommunikation, inkl. synaptisk plasticitet
  • mekanismer bakom smärta
  • reglering av medvetande och högre kognitiva funktioner
  • metabol reglering
  • cirkulation och hjärtats funktion
  • respirationens mekanik, gasutbyte och reglering
  • reglering av syra-bas-balans
  • reglering av vätske- och elektrolytbalans

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätbaserad med en sammankomst på studieorten i samband med examination. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. Undervisningen förmedlas på svenska eller engelska. Individuella skriftliga inlämningsuppgifter är obligatoriska.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig redovisning av arbetsuppgifter under kursens gång samt genom individuellt skriftligt kunskapsprov (salstentamen). På hel kurs sätts något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och efter det att alla examinationsmoment är genomförda. Student som godkänts i prov har inte rätt att undergå förnyad prövning för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 31

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Costanzo Linda S.
Physiology
5. ed. : Philadelphia, Pa : Saunders Elsevier : cop. 2014 : xi, 502 s. :
ISBN: 9781455708475
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer.