Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård, 9 hp

Engelskt namn: Topographical anatomy for nurses theatre care

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 3BM028

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-10-24

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-05-11

Innehåll

Kursen behandlar människokroppens topografiska anatomi. Följande områden ingår:
  • rörelseapparaten
  • centrala och perifera nervsystemet
  • hals och huvud
  • brösthåla och buk
  • bäcken

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskaper om:
  • kroppens strukturer och organ samt deras projektion på kroppsytan
  • strukturernas/organens topografiska relation inom specifika operationsområden
  • könsskillnader i topografisk anatomi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare av kunskap för att utveckla den egna kompentensen inom området

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen (9 hp) är delvis nätburen med 2-3 sammankomster om 1-2 dagar på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och förståelse för topografisk anatomis betydelse i yrkesfunktionen. Arbetsformerna kan variera mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och praktiska övningar.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

Examination

Kursen examineras individuellt i form av en individuell skriftlig salstentamen. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Clinical anatomy [Elektronisk resurs : applied anatomy for students and junior doctors
Ellis Harold, Mahadevan Vishy
13th ed. : Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell : 2013. : 1 online resource (xii, 477 p.) :
ISBN: 9781299804357 (MIL electronic bk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer.