"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Endodonti 1, 5 hp

Engelskt namn: Endodontics 1

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3EN010

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-05-21

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 6.
Kursen är indelad i en teoretisk och en praktisk del.
I den teoretiska delen ingår

 • Pulparummets och periodontiets anatomi.
 • Pulpainflammationen och dess etiologi.
 • Pulpanekros och den periradikulära inflammationen.
 • Undersökningsmetodik, klinisk diagnos och differentialdiagnostik.
 • Principer för behandling av vital pulpa.
 • Principer för behandling av nonvital pulpa och de periradikulära sjukdomarna.
 • Rotfyllningsmetoder.I den praktiska delen ingår genomförande av olika pulpa- och rotbehandlingar samt rotfyllning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • kunna redogöra för tandens stödjevävnader samt olika tandgruppers rot- och pulpaanatomi
 • ha god kännedom om undersökningsmetodik, differentialdiagnostik och vad som kännetecknar sjukdomar i pulpa och periradikulärt käkben samt de behandlingsprinciper som finns för dessa sjukdomar
 • kunna redogöra för aktuella material, medikament samt rotbehandlingsmetoder.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • under handledning kunna utföra endodontisk behandling på fantommodell.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa förmåga till samverkan med berörd personal
 • kunna reflektera över hur inhämtad kunskap kan användas för den kommande kliniska verksamheten.

Behörighetskrav

För att påbörja kursen Endodonti 1 på termin 6 ska den studerande i samtliga kurser/delkurser på terminerna 1-4 vara examinerade med godkänt resultat samt har genomgått följande kurser med godkänt resultat:
Klinisk oral fysiologi 1 på termin 5
Kariologi 1 delkurs 1 på termin 5
Parodontologi 1 delkurs 1 på termin 5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt följande obligatoriska moment; demonstrationer och utförande av olika endodontiska behandlingsmoment på fantommodell.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Teoretiska kunskaper examineras genom skriftlig tentamen. Praktiska kunskaper utvärderas kontinuerligt på utförda moment. Samtliga delmoment ska vara godkända för att studenten ska erhålla betyget godkänd på kursen.
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Cvek Miomir
Calcium hydroxide in dental medicine
Ängelholm : Nordiska dental : [2005] : 26 s. :
Obligatorisk

Endodontics : principles and practice
Torabinejad Mahmoud, Fouad Ashraf F., Shabahang Shahrokh
Sixth edition : London : Elsevier : [2021] : 507 pages :
ISBN: 9780323624367
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst