"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i farmaci, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Pharmacy

Denna kursplan gäller: 2020-12-07 och tillsvidare

Kurskod: 3FA030

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-02-01

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-18

Innehåll

Den studerande skall fördjupa och bredda sina kunskaper i farmaci, utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, samt träna sig i att självständigt genomföra och redovisa en större uppgift. Uppgiften skall vara av forskningsliknande karaktär. Studenten skall aktivt delta i planeringen av projektet, självständigt lösa uppgiften, dokumentera samt redovisa resultat både skriftligen och muntligen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande:

- visa kunskap och förståelse inom farmaci, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom farmaci
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för, analysera och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
- relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs receptarieexamen 180 hp alternativt kandidatexamen i farmaci inklusive minst 90 hp farmaci (inklusive kurser i farmakologi, farmakokinetik, galenisk farmaci och samhällsfarmaci) samt farmaceutisk kemi och biomedicinsk vetenskap eller motsvarande kunskaper, alternativt receptarieexamen 180 hp. Utöver detta krävs att minst 45 hp av följande kurser ska vara godkända: Organisk kemi med läkemedelsinriktning 15 hp, Läkemedelsanalytisk kemi 7,5 hp, Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning 7,5 hp, Biomedicinsk genetik 8 hp, Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism 4,5 hp, Klinisk farmaci 7,5 hp, Läkemedelsformulering 7 hp och Läkemedelsutveckling och regulatoriska krav 3 hp samt genomgången kurs i Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi 4,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av handledning. Examensarbetet kan ske vid någon av de institutioner och avdelningar som är involverade i utbildningen, läkemedelsindustrin, annan industri med läkemedelsinriktning, projekt inom apoteksverksamhet, svensk myndighet som t ex Läkemedelsverket eller andra av programrådet för utbildningen godkända institutioner. Under kursen ingår ett obligatoriskt metodseminarium, ett halvtidsseminarium samt ett examinationsseminarium

Examination

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport. Rapporten ska även presenteras muntligt på ett seminarium. För att bli godkänd på kursen krävs, förutom den skriftliga rapporten, följande:
*    Godkänt deltagande i metodseminarium
*    Godkänt deltagande i halvtidsseminarium
*    Godkänt försvar av eget examensarbete samt godkänd kritisk granskning och opponentskap på en kurskamrats arbete (examinationsseminarium)

Kursen är indelad i tre moment: metodseminarium 3 hp, halvtidsseminarium 12 hp samt examinationsseminarium 15 hp. På momenten metodseminarium och halvtidsseminarium sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På momentet examinationsseminarium sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Vid examinationsseminariet beaktas såväl det utförda arbetet som den slutliga rapporten och den muntliga redovisningen. Kursen betygsätts med något av betygen: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs att studenten får detta betyg på momentet examinationsseminarium. Försvaret av det egna arbetet, den muntliga presentationen samt oppositionen av en kurskamrats arbete kan bli underkända och måste i så fall göras om vid annat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till kursgivande institutionen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.