"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad apoteksfarmaci II, 24 hp

Engelskt namn: Advanced Applied Pharmacy Practice

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 3FA040

Högskolepoäng: 24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-08

Innehåll

I kursen behandlas följande områden: Expeditionsarbete i apotek i rollen som apotekare, Kommunikation inom apoteksområdet, Organisation och ledarskap inom apoteksområdet, Apotekens värdegrund och förutsättningar, Kvalitetsarbete på apotek inklusive God apotekssed  och internationell Good Pharmacy Practice (GPP), Apoteksdrift - ekonomi - och budget, personaladministration inom apoteksområdet, Farmaceutisk omsorg och läkemedelsrelaterade problem, Etiska problemställningar för apotekare, Reflektion och värdering av egen arbetsinsats, Att lära och utvecklas på en arbetsplats i den farmaceutiska professionen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:
 
*    självständigt omsätta tidigare inhämtad kunskap i den i det praktiska expeditionsarbetet som apotekare
*    kommunicera med kunder och olika kategorier av vårdpersonal enskilt eller i grupp, och erbjuda saklig och vederhäftig information i rollen som apotekare
*    redogöra för olika aspekter av apoteksdrift
*    beskriva ett apoteks ekonomiska förutsättning, kompetens och administration
*    förklara apoteksverksamhetens mål och värdegrund
*    diskutera svensk och internationell GPP samt dess innebörd för apoteksverksamheten
*    beskriva aktuella ledarskapsteorier samt relatera dessa till ledarskap på apotek och sin egen syn på eget ledarskap
*    visa insikt i hur fortbildning planeras och genomförs på apotek
*    söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problemställningar för enskilda patienter
*    dokumentera, analysera, värdera och diskutera nyttan av farmaceutiska interventioner i dagliga apoteksarbetet
*    förstå och motivera kvalitetsarbete på apotek och apotekarens roll i detta arbete
*    diskutera och reflektera över etiska problemställningar för apotekare
*    planera, värdera och reflektera över egen arbetsinsats
*    utveckla strategier för eget lärande i arbetslivet och professionsutveckling
*    relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll samt reflektera över sin professionella utveckling.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper samt avklarade kurser i Organisk kemi med läkemedelsinriktning 15 hp, Läkemedelsanalytisk kemi 7,5 hp, Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning 7,5 hp, Biomedicinsk genetik 8 hp, Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism 4,5 hp, Klinisk farmaci 7,5 hp, Läkemedelsformulering 7 hp, Läkemedelsutveckling och regulatoriska krav 3 hp samt Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi 4,5 hp samt genomgången kurs i Examensarbete i farmaci 30 hp, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Tillämpad apoteksfarmaci II omfattar VFU på öppenvårdsapotek om totalt ca 16 veckor heltid, och tonvikten är lagd på lärande genom deltagande i det dagliga arbetet på apotek med inslag av problembaserat lärande. VFU-perioden är förlagd till ett av utbildningen anvisat utbildningsapotek, och sker under handledning av en legitimerad, yrkesverksam handledarutbildad farmaceut som är ansvarig för den dagliga handledningen under VFU på apotek.
 
Obligatoriska moment är deltagande i det praktiska arbetet på apotek samt genomförande och redovisning av de uppgifter som tilldelas inför kursstart av universitetet. Kursen avslutas med obligatorisk redovisning, utvärdering och erfarenhetsutbyte i Umeå.

Examination

Vid kursens slut ska samtliga punkter i bedömningsunderlag för VFU del av kursen (20,5 hp) vara uppnådda samt övriga obligatoriska moment genomförda (3,5 hp) och godkända för att studenten ska erhålla betyget godkänd. På kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget skall bestämmas av en av universitetet särskilt utsedd examinator.
 
Student som har underkänts på kurs eller del av kurs ska beviljas möjlighet att genomföra VFU-delen av kursen, eller delar av den, maximalt ytterligare en gång.
 
Studenten har rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under VFU på apotek kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
 
I samband med ett underkänt resultat ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta VFU på apotek samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny VFU-period, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina tillfällen enligt ovan.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhets direktiv.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.