"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Global hälsa, 10 hp

Engelskt namn: Global public health

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 3FH041

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2010-10-05

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-05-31

Innehåll

Den här kursen i global hälsa är en introduktion till avancerade studier i folkhälsovetenskap. Kombinationen av globala socioekonomiska, demografiska och miljö förändringar och deras potentiella påverkan på hälsan kräver en vid definition av bestämningsfaktorer för folkhälsa. En rad av aktuella hälsoproblem analyseras så som miljöns inverkan på hälsan, kvinnors och barns hälsa, infektioner och kroniska sjukdomar. Kursen utforskar också hur aktörer, sammanhang, processer och innehåll av hälsopolitik förändras som ett resultat av globalisering. Studenter applicerar sina kunskaper genom att utveckla fallstudier från sina hemländer.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för globala demografiska och epidemiologiska transitionsmönster
  • Definiera nyckelbegrepp såsom globalisering, health policy, global public goods och global health governance
  • Redogöra för viktiga globala hälsofrågor
  • Redogöra för effektiva tillvägagångssätt att möte de utmaningar som finns inom global hälsa genom policy och program på olika nivåer.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Genomföra en enkel stakeholderanalys

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Kritisk granska en public health intervention och kontextens betydlese för implementering och utfall

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt Engelska B/6.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till fyra kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och hemuppgifter. Seminarier, gruppövningar och hemuppgifter är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen består en skriftlig tentamen. För studenter som inte blir godkända vid första tentamenstillfället kommer omtentamen att ordnas. En student som blir underkänd vid två tentamina har rätt att byta examinator enligt universitetets regelsamling.

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämden för högskolan.
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.
 Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 20

Course literature

Global Health : an introductory textbook
Lindstrand Ann, Bergström Staffan, Rosling Hans, Rubenson Birgitta, Stenson Bo, Tylleskär Thorkild
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 326 s. :
ISBN: 91-44-02198-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Textbook of Global Health
Birn Anne-Emanuelle, Pillay Yogan, Holtz Timothy H
Oxford Scholarship Online : 2017 :
Textbook of Global Health
Obligatorisk

Additional material, in form of e.g. articles, may be included.