Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Hjärnavbildning, 7,5 hp

Engelskt namn: Brain Imaging

Denna kursplan gäller: 2017-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 3FS000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Medicinska fakulteten grundutbildningsnämnd, 2010-10-18

Reviderad av: Programkommittén för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 2017-09-14

Innehåll

Kursen behandlar funktionell hjärnavbildning, med särskilt fokus på FMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter genomgången kurs

- Ha kännedom om styrkor och svagheter hos olika hjärnavbildningsmetoder
- Kunna regodgöra för den fysiska och fysiologiska bakgrunden till mätningar med fMRI
- Kunna redogöra för hur fMRI-data förbereds inför analys, samt beskriva olika sätt att analysera fMRI-data på
- kunna redogöra för olika sätt att utforma ett fMRI-experiment i relation till olika frågeställningar om hjärnans funktion
- Ha kännedom om på vilket sätt strukturell hjärnavbildning kan belysa frågor om hjärnans funktion
- Ha kännedom om hur integrering av olika former av data kan belysa frågor om hjärnans funktion

Behörighetskrav

Antagen till mastersprogrammet i kognitionsvetenskap eller 90 hp i annat ämne varav minst 15 hp i kognitiv neurovetenskap, samt Engelska B.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart. För att underlätta distansstudier sker undervisningen vid 3-4 tillfällen (varje tillfälle kan innefatta flera föreläsningar, seminarier, osv., förlagt till mer än en dag) i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete samt laboration. Mellan dessa tillfällen avses studenten, utöver egna studier, arbeta med projekt, sammanställa littteraturen i en examinerande rapport, samt förbereda seminarier. Undervisningen sker på svenska eller engelska.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig rapport, samt genom ett konstruktivt deltagande i diskussionen vid seminarier. Om deltagande på seminarier uteblir eller underkänns skall detta ersättas med en skriftlig sammanfattning av det material som motsvarar studentens åtaganden vid seminarierna.

En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Studerande som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ytterligare ett tillfälle måste avbryta sina studier.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos programkommittén, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 38

Functional magnetic resonance imaging
Huettel Scott A., Song Allen W., McCarthy Gregory
Sunderland, Mass. : Sinauer Associates : cop. 2004 : xviii, 492 s. :
ISBN: 0-87893-288-7 (hardcover : alk. paper)
Se bibliotekets söktjänst