Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi vid muskuloskeletala problem, 7,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy in musculoskeletal disorders

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FT202

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

I kursen ingår medicinska grunder i reumatologi, ortopedi och idrottsmedicin samt fysioterapeutisk analys, förebyggande och behandlande åtgärder inom dessa områden. Fysioterapiprocessen och WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) introduceras och tillämpas. Effekterna av belastning och tidig mobilisering för kroppens funktion bearbetas. Fysioterapeutens roll under olika faser i rehabiliteringen diskuteras. Förutsättningar för rehabilitering belyses utifrån ett ålders-, köns- och samhällsperspektiv. Metoder som förbättrar patientens funktion tillämpas och förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet diskuteras. Smärtmekanismer och hur smärta påverkar individen diskuteras. Olika möjligheter till smärtlindring introduceras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • beskriva akuta och kroniska ortopediska, reumatologiska och idrottsmedicinska tillstånd och skador
 • utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv bedöma en patients problem och resurser samt planera, genomföra och utvärdera preventiva och rehabiliterande insatser i huvudsak för personer med muskuloskeletala problem i extremiteterna
 • motivera valda insatser utifrån vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet
 • diskutera hur ålder och kön kan påverka upplägget av de rehabiliterande insatserna
 • tillämpa olika tester för utvärdering av fysiska funktioner och aktiviteter
 • självständigt tillämpa metoder för litteratursökning samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1 och 2 enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. Lärande sker genom egna studier, arbete i temagrupp, seminarier, föreläsningar, praktisk tillämpning och resurstillfällen.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen där alla kursens delmoment ingår, praktiskt förhör med tyngdpunkt på ledmobilisering samt obligatorisk närvaro vid schemalagda tematräffar, seminarium och bassängträning.

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

För betyget väl godkänd krävs utöver kraven för godkänd betyget väl godkänd på skriftlig tentamen.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan har upphört gälla 2020-12-02
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT21 och ett tillfälle HT21. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom HT 21. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

 • Giltig från: 2014 vecka 39

  Rörelseorganens funktionsstörningar : klinik och sjukgymnastik
  Holmström Eva, Moritz Ulrich, Lyons Lena
  3., [omarb. och utök.] uppl. /b [illustrationer: Lena Lyons] : Lundb Studentlitteratur,c 2007e (Polen) : Studentlitteratur : 2007 : 424 s. :
  ISBN: 978-91-44-03954-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment Vol. I The extremities
  Kaltenborn Freddy M., Evjenth Olaf
  7. ed. : Oslo : Norli : 2011 : XVI, 319 s. :
  ISBN: 978-82-7054-070-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reumatologi
  Klareskog Lars, Saxne Tore, Enman Yvonne
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2011 : 423 s. :
  ISBN: 978-91-44-05532-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ortopedi i primärvård
  Lindén Bjarne C., Hagstedt Bengt, Khalid Mohammad
  5., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 322 s. :
  ISBN: 978-91-44-06917-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Statens Folkhälsoinstitut
  FYSS 2008 : Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
  2. uppl. : Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2008 : 613 s. :
  www.fyss.se
  ISBN: 978-91-7257-543-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rapport nr 2008:4

  Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
  Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
  ISBN: 978-91-86323-09-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2014 vecka 36

  Rörelseorganens funktionsstörningar : klinik och sjukgymnastik
  Holmström Eva, Moritz Ulrich, Lyons Lena
  3., [omarb. och utök.] uppl. /b [illustrationer: Lena Lyons] : Lundb Studentlitteratur,c 2007e (Polen) : Studentlitteratur : 2007 : 424 s. :
  ISBN: 978-91-44-03954-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ortopedisk vård och rehabilitering
  Hommel Ami, Bååth Carina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 433 s. :
  ISBN: 978-91-44-06059-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Axeln : funktionsanalys och sjukgymnastik
  Hultenheim Klintberg Ingrid, Gunnarsson Holzhausen Ann-Christin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-44-07200-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment Vol. I The extremities
  Kaltenborn Freddy M., Evjenth Olaf
  7. ed. : Oslo : Norli : 2011 : XVI, 319 s. :
  ISBN: 978-82-7054-070-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reumatologi
  Klareskog Lars, Saxne Tore, Enman Yvonne
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2011 : 423 s. :
  ISBN: 978-91-44-05532-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Statens Folkhälsoinstitut
  FYSS 2008 : Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
  2. uppl. : Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2008 : 613 s. :
  www.fyss.se
  ISBN: 978-91-7257-543-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rapport nr 2008:4

  Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
  Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
  ISBN: 978-91-86323-09-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2014 vecka 30

  Rörelseorganens funktionsstörningar : klinik och sjukgymnastik
  Holmström Eva, Moritz Ulrich, Lyons Lena
  3., [omarb. och utök.] uppl. /b [illustrationer: Lena Lyons] : Lundb Studentlitteratur,c 2007e (Polen) : Studentlitteratur : 2007 : 424 s. :
  ISBN: 978-91-44-03954-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ortopedisk vård och rehabilitering
  Hommel Ami, Bååth Carina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 433 s. :
  ISBN: 978-91-44-06059-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Axeln : funktionsanalys och sjukgymnastik
  Hultenheim Klintberg Ingrid, Gunnarsson Holzhausen Ann-Christin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-44-07200-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment Vol. I The extremities
  Kaltenborn Freddy M., Evjenth Olaf
  7. ed. : Oslo : Norli : 2011 : XVI, 319 s. :
  ISBN: 978-82-7054-070-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reumatologi
  Klareskog Lars, Saxne Tore, Enman Yvonne
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2011 : 423 s. :
  ISBN: 978-91-44-05532-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Statens Folkhälsoinstitut
  FYSS 2008 : Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
  2. uppl. : Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2008 : 613 s. :
  www.fyss.se
  ISBN: 978-91-7257-543-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rapport nr 2008:4

  Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
  Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
  ISBN: 978-91-86323-09-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.