Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Folkhälsa, arbetsrelaterad ohälsa och fysioterapi, 18 hp

Engelskt namn: Public health, work-related health and physiotherapy

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 3FT401

Högskolepoäng: 18

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delmoment:
 • Folkhälsa 4,5 hp
 • Arbetsmiljö/ergonomi, 3 hp
 • Undersökning/behandling rygg och nacke, 9 hp
 • Psykisk ohälsa, 1,5 hp
Folkhälsa, arbete och fysioterapi är centrala teman genom hela kursen. Folkhälsa studeras med tonvikt på förståelse för hur olika individ- och samhällsfaktorer påverkar hälsa. Särskilt fokus läggs på rehabilitering till arbete vid psykisk ohälsa och muskuloskeletala problem. Kursen innehåller en fördjupning av undersöknings- och behandlingsmetoder vid funktionsnedsättningar i rygg och nacke och vid psykisk ohälsa och sjukdom. I kursen ingår även belastningsergonomiska analyser.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för det vetenskapliga kunskapsläget gällande fysisk aktivitet och stillasittande, hälsoläget i befolkningen och ge tänkbara förklaringar till hälsa/ohälsa ur olika perspektiv
 • förstå och redogöra för hur behandlingsinsatser väljs utifrån ett evidensbaserat och hälsoekonomiskt synsätt
 • utföra en analys av en arbetsplats/yrke samt föreslå åtgärder riktade mot fysisk arbetsmiljö
 • förstå och redogöra för komplexiteten i rehabilitering till arbete och förstå fysioterapeutens roll i samarbetet med andra rehabiliteringsaktörer
 • genomföra en undersökning vid funktionsnedsättning i rygg och nacke, kunna analysera och värdera undersökningsfynd samt utföra behandling och föreslå åtgärder
 • göra en bedömning av funktionsnedsättning vid psykisk sjukdom och föreslå och utföra fysioterapeutiska behandlingsåtgärder.
 • visa och tillämpa färdigheter i att kommunicera muntlig och skriftligt
 • använda lämpliga former och tekniker för presentation
 • aktivt leda, presentera och diskutera vid seminarier

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat motsvarande samtliga kurser i termin 1 och 2 vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, gruppuppgifter med seminarier, analys av arbetsplats/yrke samt praktisk träning i undersöknings- och behandlingstekniker.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, muntlig redovisning av folkhälsouppgift och arbetsplatsanalys i grupp där individuell bedömning kan ske, en muntlig tentamen av praktiska moment samt obligatoriska seminarier. Hemtentamen som ej inlämnas i tid räknas som ett förbrukat tentatillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2022-01-16
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT22 och ett tillfälle HT22. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom HT 22. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
  Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7930-565-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekblom-Bak Elin
  Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 197 s. :
  ISBN: 9789144078052
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
  Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 978-91-44-07321-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbete och besvär i rörelseorganen : en vetenskaplig värdering av frågor om samband
  Hansson Tommy, Westerholm Peter
  Solna : Arbetslivsinstitutet : cop. 2001 : 203 s. :
  ISBN: 91-7045-610-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Arbete och hälsa nr 2001:12. Arbetslivsinstitutet.

  Människan i arbetslivet : teori och praktik
  Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
  2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
  ISBN: 9789144079790
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment. Volume II The spine
  Kaltenborn Freddy M., Evjenth Olaf., Vollowitz Eileen., Kaltenborn Traudi Baldauf.
  5th ed. : Oslo : Norli : c2009. : xiv, 337 s. :
  ISBN: 9780011992020 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Basal kroppskännedom : den levda kroppen
  Lundvik Gyllensten Amanda, Skoglund Kent, Wulf Inger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 163 s. :
  ISBN: 9789144086637
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
  Medin Jennie, Alexanderson Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 180 s. :
  ISBN: 91-44-01598-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande folkhälsovetenskap
  Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
  Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
  ISBN: 9789147113279
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petty Nicola J.
  Neuromusculoskeletal examination and assessment : a handbook for therapists
  4th ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier : 2011. : xvii, 447 p. :
  ISBN: 0702029904
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Physiotherapy in mental health and psychiatry : a scientific and clinical based approach
  Probst Michel, Skjaerven Liv Helvik
  Edinburgh : Elsevier : cop. 2018 : xi, 338 pages :
  ISBN: 9780702072680
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ländryggssmärta och bålkontroll : från teori till praktik
  Rasmussen Barr Eva, Eriksson Crommert Martin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 195 s. :
  ISBN: 9789144083827
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metoder för att främja fysisk aktivitet : en systematisk litteraturöversikt : mars 2007
  Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 296 s. :
  http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Fysisk_aktivitet.pdfz Online
  ISBN: 978-91-85413-12-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-86885-66-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
  Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7930-565-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekblom-Bak Elin
  Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 197 s. :
  ISBN: 9789144078052
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
  Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 978-91-44-07321-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbete och besvär i rörelseorganen : en vetenskaplig värdering av frågor om samband
  Hansson Tommy, Westerholm Peter
  Solna : Arbetslivsinstitutet : cop. 2001 : 203 s. :
  ISBN: 91-7045-610-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Arbete och hälsa nr 2001:12. Arbetslivsinstitutet.

  Människan i arbetslivet : teori och praktik
  Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
  2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
  ISBN: 9789144079790
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment. Volume II The spine
  Kaltenborn Freddy M., Evjenth Olaf., Vollowitz Eileen., Kaltenborn Traudi Baldauf.
  5th ed. : Oslo : Norli : c2009. : xiv, 337 s. :
  ISBN: 9780011992020 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Basal kroppskännedom : den levda kroppen
  Lundvik Gyllensten Amanda, Skoglund Kent, Wulf Inger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 163 s. :
  ISBN: 9789144086637
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
  Medin Jennie, Alexanderson Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 180 s. :
  ISBN: 91-44-01598-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petty Nicola J.
  Neuromusculoskeletal examination and assessment : a handbook for therapists
  4th ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier : 2011. : xvii, 447 p. :
  ISBN: 0702029904
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Physiotherapy in mental health and psychiatry : a scientific and clinical based approach
  Probst Michel, Skjaerven Liv Helvik
  Edinburgh : Elsevier : cop. 2018 : xi, 338 pages :
  ISBN: 9780702072680
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ländryggssmärta och bålkontroll : från teori till praktik
  Rasmussen Barr Eva, Eriksson Crommert Martin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 195 s. :
  ISBN: 9789144083827
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metoder för att främja fysisk aktivitet : en systematisk litteraturöversikt : mars 2007
  Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 296 s. :
  http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Fysisk_aktivitet.pdfz Online
  ISBN: 978-91-85413-12-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-86885-66-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.