"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi i folkhälsa och arbetsliv: Fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy: Public health and working life: Physical exercise and health

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 3FT512

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-12-15

Innehåll

Kursen består av tre delmoduler. Dessa kursmoduler innefattar en vidareutveckling i professionen fysioterapi med betoning på folkhälsa, arbetsliv och fysisk förmåga. Kursen innefattar både teoretiska och praktiska moment med fokus på fysioterapeutiska insatser på individ-, organisations- och samhällsnivå. Inom alla undervisningsmoment stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning, handlingskraft och kritisk reflektion.

Modul 1: Folkhälsa 5 hp
Folkhälsa studeras med fokus på hälsa och belyses både i ett nationellt, globalt och hållbarhetsperspektiv. Teoretisk fördjupning sker i det aktuella hälsoläget samt i de riktlinjer som finns för att nå de nationella och globala folkhälsomålen. Kunskapsfördjupning kommer att ske i vanligt förekommande folkhälsosjukdomar där fysioterapeutens roll diskuteras.

Modul 2: Arbetsliv 5 hp
Denna modul belyser arbetets betydelse för både hälsa och ohälsa och hur man som fysioterapeut kan kartlägga och ge förslag på anpassningar/åtgärder vid arbetsrelaterade besvär. Arbetsplatsanalys och belastningsergonomisk riskbedömning sker av olika yrken som utmynnar i förslag på ergonomiska åtgärder. I modulen ingår även metoder för att främja dialog och samverkan med involverade aktörer i rehabiliterings processen.

Modul 3: Fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga 5 hp
Modulen innehåller teoretiska och praktiska moment avseende fysisk aktivitet, träning för hälsa och förmåga. Både fördjupning och tillämpning av tidigare utbildningsmoment exempelvis beteendevetenskap, anatomi/fysiologi, biomekanik, motorisk kontroll sker med betoning på anpassad fysisk aktivitet/träning. I modulen används case-metodik där teoretisk kunskap och praktiska färdigheter appliceras på case (patientfall) med fokus på vanliga folkhälsosjukdomar. Fördjupning sker även kring mätmetoder och digitala verktyg för fysisk aktivitet, träning och rehabilitering.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Modul 1: Folkhälsa 5 hp

Kunskap och förståelse
1.   Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv beskriva och förklara bakgrunden till det aktuella hälsoläget nationellt och internationellt. Därtill kunna redogöra för olika hälsobegrepp.
2.   Redogöra för arbetet med våld i nära relationer, nationella folkhälsomål samt riktlinjer för och exempel på hälsofrämjande åtgärder.

Färdighet och förmåga
3.   Tillämpa och arbeta utifrån riktlinjer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt sjukdomsförebyggande riktlinjer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4.   Värdera och reflektera över fysioterapeutens roll för att nå nationella och globala mål (2030) inom folkhälsa och hållbar utveckling.
5.   Kombinera och sammanfatta olika yrkesprofessioners kompetenser via ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande utvecklingsprojekt för en specifik samhällsgrupp.

Modul 2: Arbetsliv 5 hp

Kunskap och förståelse
1.   Redogöra för hur fysiska, sociala och organisatoriska faktorer och teorier i arbetet kan ha betydelse för hälsa och arbetsförmåga.

Färdighet och förmåga
2.   Genomföra en arbetsplatsanalys och belastningsergonomisk riskbedömning samt föreslå åtgärder.    
3.   Genomföra ett dialogsamtal /trepartssamtal och utifrån individens behov och förutsättningar föreslå åtgärder på individ- och organisationsnivå som kan främja ett hållbart arbetsliv.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4.   Värdera och reflektera över fysioterapeutens roll och insatser vid arbetslivsinriktade åtgärder.

Modul 3: Fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga 5 hp

Kunskap och förståelse
1.   Redogöra för betydelsen av fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga, med fokus på vanliga folkhälsosjukdomar.

Färdighet och förmåga
2.   Förskriva och ge stöd för anpassad, doserad, fysisk aktivitet och träning, med fokus på vanliga folkhälsosjukdomar.
3.   Applicera digitala verktyg i samband med fysisk aktivitet, träning och rehabilitering.
4.   Tillämpa och motivera strategier för hälsofrämjande samtal utifrån teorier om beteendeförändring och motivation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5.   Analysera och kritiskt granska mätmetoder och digitala verktyg för fysisk aktivitet, träning och rehabilitering, med fokus på vanliga folkhälsosjukdomar.
6.   Självständigt diskutera och problematisera hälsosam och ohälsosam fysisk aktivitet och träning.

Behörighetskrav

Godkända resultat motsvarande samtliga kurser i termin 1, 2 och 3 vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. I undervisningen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktiska övningar och egna studier. Problembaserat lärande i form av case- pedagogik ingår också i kursen. I undervisningen använder studenterna lämpliga former och tekniker för presentation, samt aktivt presentera och diskuterar vid seminarier. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Modul 1: Folkhälsa 5 hp
Mål 1, 3, 4 examineras genom muntligt seminarium där bedömningen är individuell i grupp.
Mål 2 examineras genom individuell skriftlig tentamen samt muntligt seminarium där bedömningen är individuell i grupp.
Mål 5 examineras genom muntligt seminarium samt skriftlig reflektion (som ingår i egen professionsportfölj).

Modul 2: Arbetsliv 5 hp
Mål 1 examineras genom individuell skriftlig tentamen samt muntligt seminarium där bedömningen är individuell i grupp
Mål 2, 3, 4 examineras genom muntligt seminarium där bedömningen är individuell i grupp.

Modul 3: Fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga 5 hp
Mål 1-5 examineras genom muntligt och praktiskt seminarium där bedömningen är individuell i grupp.
Mål 6 examineras genom skriftlig reflektion (som ingår i egen professionsportfölj).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Modul 1 - Folkhälsa

Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
Medin Jennie, Alexanderson Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 180 s. :
ISBN: 91-44-01598-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Dohrn Ing-Mari, Jansson Eva, Börjesson Mats, Hagströmer Maria
[4., rev. uppl.] : Stockholm : Läkartidningen förlag AB : [2021] : 500 s. :
ISBN: 9789198509823
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Grundläggande folkhälsovetenskap
Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
ISBN: 9789147113279
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

Modul 2 - Arbetsliv

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Middelman Anna
Organisatorisk och social arbetsmiljö : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2015 : 12 s. :
ISBN: 9789179306250
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodstöd ADA+ : ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång : planering, uppföljning och stöd
Eskilsson Therese, Lehti Arja, Sturesson Marine, Ståhlnacke Britt-Marie
Umeå : Umeå universitet : [2017] : 48 sidor :
ISBN: 978-91-7601-812-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Arbetslivsfysiologi
Toomingas Allan, Mathiassen Svend Erik, Wigaeus Tornqvist Ewa
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 373 s. :
ISBN: 978-91-44-04626-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

Modul 3 - Fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Dohrn Ing-Mari, Jansson Eva, Börjesson Mats, Hagströmer Maria
[4., rev. uppl.] : Stockholm : Läkartidningen förlag AB : [2021] : 500 s. :
ISBN: 9789198509823
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Arbetslivsfysiologi
Toomingas Allan, Mathiassen Svend Erik, Wigaeus Tornqvist Ewa
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 373 s. :
ISBN: 978-91-44-04626-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.