Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Evidensbaserad fysioterapi, 7,5 hp

Engelskt namn: Evidence based physiotherapy

Denna kursplan gäller: 2014-12-29 till 2019-12-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FT904

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-09-17

Innehåll

Kursen fokuserar mot ett evidensbaserat arbetssätt inom rehabiliteringsområdet. Olika metoder för sökning av litteratur, granskning och värdering av evidens kommer att utgöra fokus för kursen. I kursen ingår också att värdera evidens inom valt arbetsområde.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: inhämta kunskap om vad evidensbaserad arbetssätt innebär och bli förtrogen med evidens inom fysioterapi och kunna formulera svarbara kliniska frågor; tillämpa principer om evidensbaserad verksamhet för att med bästa tillgängliga bevis bidra till beslutsunderlaget för den dagliga verksamheten inom fysioterapi; utifrån ett evidensbaserat arbetssätt söka kunskap och sammanställa resultat; analysera, diskutera och värdera de studier som används som evidens i det egna verksamhetsområdet.

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik eller fysioterapeut/sjukgymnastexamen 180 hp eller motsvarande utländsk examen alternativt sjukgymnastexamen 150 hp med påbyggnadsutbildning i sjukgymnastik 30 hp eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Undervisningens upplägg

De undervisningsformer som används är föreläsning och grupparbeten kring evidensbaserat arbetssätt. Sökning i databaser ingår utifrån egna formulerade frågeställningar kring evidensbaserad fysioterapeutisk verksamhet. En skriftlig gruppuppgift görs kring den frågeställning man valt att studera. Viss del av undervisningen är nätbaserad.

Examination

Kursen examineras individuellt i seminarieform. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för sjukgymnastprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 41

Nordström J
Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Stockholm : Karolinska University Press : 2007 :

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 172 s. :
ISBN: 91-44-04578-6
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar tillkommer utifrån aktuella evidensuppgifter.