Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupning inom vetenskaplig metodik, 15 hp

Engelskt namn: Science and research methodology, advanced course

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT922

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-10-14

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2022-03-01

Innehåll

Kursen innefattar metodfördjupning samt träning i att muntligt och skriftligt presentera forskningsresultat till olika målgrupper med betoning på uppläggning och framförande.
Vidare utgörs stora delar av kursen av valbara moment som exempelvis vidarebearbetning av manus inför publikation, implementering av forskningsresultat inom eget valt ämnesområde, granskning/utvärdering av och reflektion/diskussion kring olika typer av manus/artiklar.
 
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • planera för genomförande och utvärdering av en implementering
  • göra en populärvetenskaplig sammanställning av vetenskapliga resultat inom ett ämnesområde anpassat till målgruppen och presentera detta för allmänhet/lekmän eller kollegor.
Studentens eget val av fördjupningsuppgifter om totalt sex högskolepoäng styr vilka av följande förväntade studieresultat som dessutom ska uppnås:
  • kritiskt granska och kommentera vetenskapliga manus
  • bearbeta ett manus inför publicering
  • självständigt formulera och utveckla en plan för uppläggning av en interventionsstudie

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs kandidatexamen i sjukgymnastik/fysioterapi eller arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs Vetenskaplig teori och metod, avancerad nivå, 15 högskolepoäng samt Självständigt arbete, 30 högskolepoäng. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Individuell studieplan görs i början av kursen i samråd med kursansvarig lärare. Undervisningen bedrivs framför allt i form av individuella fördjupningsstudier, seminarier samt utåtriktad informationsaktivitet . Kursen är nätbaserad och upplagd som modifierad distansutbildning. Kursen ges på svenska och i de fall internationella studenter deltar på engelska.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.
Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga moment är godkända.
I de fall ett examinerande moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för masterprogrammet i sjukgymnastik/fysioterapi.
Prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.
 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell E., Lubinsky Jay
Fifth edition : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2016] : ix, 489 s. :
ISBN: 9781455759798
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jadad Alejandro
Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar : en handledning för den som tar del av prövningsresultatet
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 150 s. :
ISBN: 91-44-01578-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skriv populärvetenskapligt
Klepke Birgita, Rydell Susanne
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 144 s. :
ISBN: 9789147114399
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Developing and evaluating complex interventions: new guidance
Medical Research Council :
Obligatorisk

Nilsen Per
Implementering av evidensbaserad praktik
Malmö : Gleerup : 2014 : 259 s. :
ISBN: 9789140684479
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Effektiv presentationsteknik : för dig som föreläser och utbildar
Nilsson Rune, Larson Birgitta
6., rev. och utök. uppl. : Johanneshov : Larson : 2008 : 159 s. :
ISBN: 978-91-514-0347-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga manus, avhandlingar och publikationer samt litteratur utifrån egen fördjupning tillkommer.